Przypominamy o nadchodzącej od 1 grudnia zmianie ceny biletów oraz doładowań e-kart, a także innych opłat przewozowych. Wraz z nimi drożeją też automatycznie stawki innych opłat, w tym mandatów. Przypominamy ceny i stawki.


Bilety od 1 grudnia 2021

Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha omawiano uchwałę dotyczącą zmian stawek za parkowanie wi podatku od nieruchomości, a także uchwałę dotyczącą ustalenia nowych cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych - szczegóły dotyczące nowych stawek zawarliśmy - Wałbrzych: Od grudnia droższe bilety komunikacji miejskiej.

Wzrosną ceny za usługi przewozowe wałbrzyskiej komunikacji miejskiej.
- Bilet jednorazowy – czasowy 60-minutowy będzie kosztować 4 zł normalny (wzrost ceny z 3,2 zł)
i 2 zł ulgowy (wzrost z 1,6 zł).
- Bilety 24-godzinne mają kosztować odpowiednio
15,00 i 7,50 zł,
- a bilet
socjalny jednorazowy – czasowy 60-minutowy - 1 zł.

- 7-dniowy bilet okresowy ważny we wszystkie dni tygodnia ma kosztować
35,00 i 17,50 zł,
-
okresowy na okaziciela 7-dniowy bez soboty i niedzieli 30,00 lub 15,00 zł,
- a
bilet okresowy na okaziciela 30-dniowy ważny we wszystkie dni tygodnia odpowiednio 120,00 i 60,00 zł.
- Za b
ilet okresowy na okaziciela 30-dniowy bez sobót i niedziel zapłacimy 100,00 i 50,00, a za bilet okresowy na okaziciela wakacyjny 180,00 i 90,00 zł.

- Zmienią się też ceny
znaczków do „Biletu zintegrowanego Wałbrzych”, które kosztować będą 76,00 i 38,00 zł
- zaś koszt biletu wieloprzejazdowego wyniesie 7,00 zł za normalny, a 3,50 za ulgowy.

Bilety jednorazowe - czasowe 60-minutowe, bilety jednorazowe -czasowe 24-godzinne, bilety socjalne jednorazowe - czasowe 60-minutowe obowiązujące przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do 30 czerwca 2022 r. wraz z dopłatami.


Jazda na gapę i inne...

Wraz ze wzrostem cen biletów od 1 grudnia 2021 zmianie ulegnie także wartość opłat dodatkowych za jazdę bez biletu, ponieważ naliczane są one jako krotność wartości normalnego biletu jednorazowego - czasowego 60-minutowego.

Nowe stawki opłat dodatkowych za jazdę bez biletu:Wysokość opłat dodatkowych, czyli mandatów ustalona jest na zasadzie krotności wartości biletu jednorazowego - czasowego 60-minutowego normalnego. Jest to zgodnie z wcześniej przyjętymi przepisami. Przypominamy ich brzmienie:

1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego - czasowego 60-minutowego normalnego, [...] w następujący sposób:
1) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
2) jako 25-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
3) jako 20-krotność tej ceny - za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta, albo naruszenie przepisów o ich przewozie,
4) jako 50-krotność tej ceny - za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu zbiorowego.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej, wysokość jej obniża się o 50%. Przez natychmiastowe uiszczenie opłaty dodatkowej rozumie się jej uiszczenie najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wystawienia wezwania do zapłaty.
3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w okresie od drugiego dnia roboczego do siódmego dnia roboczego po wystawieniu wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
4. W skład opłat dodatkowych, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 wchodzi należność za przewóz.
5. Pasażer, który w trakcie jazdy pojazdem zbiorowego transportu publicznego nie posiadał ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych i przedstawił dokumenty poświadczające uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Opłatę manipulacyjną ustala się w wysokości 7% opłaty ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1.


Zmiany cen i stawek w Wałbrzychu:
Wałbrzych: Duże zmiany w parkowaniu wchodzą w życie

Wałbrzych: Ceny parkowania w centrum jeszcze wyższe?
Wałbrzych: Od grudnia droższe bilety komunikacji miejskiej
Wałbrzych: Podatek od nieruchomości - wyższe stawki w 2022

Pisaliśmy o tym - Wałbrzych: Trzy uchwały o podwyżkach przegłosowane.


oprac. ELW
fot. Elżbieta Węgrzyn