Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej wałbrzyscy radni rozpatrzą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na najbliższy rok. Ostatnie zmiany stawek podatku od nieruchomości w Wałbrzychu zostały wprowadzone w październiku 2020, czyli rok temu.


W przedstawionym projekcie uchwały, która będzie rozpatrywana na sesji 28 października 2021 zaproponowano podwyższenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. A w szczególności podwyższenie stawek podatku od nieruchomości od:
1. od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,99 do 1,03 (wzrost o 0,04 zł)

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z 4,99 do 5,17 (wzrost o 0,18 zł),
c) gruntów pozostałych z 0,52 do 0,54 (wzrost o 0,02 zł)
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r., poz.1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego z 3,28 do 3,40 (wzrost o 0,12 zł)

2. od budynków

a) mieszkalnych z 0,85 do 0,89 (wzrost o 0,04 zł)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (stawka podstawowa) z 24,84 do 25,74 (wzrost o 0,90 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 11,62 do 12,04 (wzrost o 0,42 zł),

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 5,06 do 5,25 (wzrost o 0,19 zł),

e) pozostałych z 8,37 do 8,68 ( wzrost o 0,31 zł).

Najwyższy wzrost dotyczy wymiaru podatku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tutaj od 2022 roku metr powierzchni zabudowanej przedsiębiorstwa będzie właściciela kosztować więcej o 90 groszy. Dzięki tym zwiększeniom do budżetu miasta trafić ma dodatkowa kwota podatku w wysokości
 1 861 169,00 w stosunku do planowanych wpływów z tego podatku obliczonych według stawek obowiązujących w 2021 roku.Stawki wprowadzone w ubiegłym roku: