Wałbrzych uruchomił 18 maja pierwsze dwa żłobki i dwa przedszkola. Miasto przygotowywało się do tego organizacyjnie, a liczba miejsc odpowiada wcześniej zgłaszanym przez rodziców potrzebom.

Na dzieci czekają opiekunki w żłobkach przy ul. Hetmańskiej oraz Truskawieckiej, zaś dzieci przedszkolne powitają nauczycielki w przedszkolach przy ul. Grodzkiej i Mącznej. W tych placówkach można było przygotować więcej miejsc niż było potencjalnych chętnych. Inna sytuacja jest w żłobku przy ul. Hetmańskiej, gdzie liczba chętnych przewyższyła liczbę miejsc. W żłobku tym w pierwszej kolejności z opieki skorzystają dzieci opisane w wytycznych rządu, m.in. dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych czy handlu. Gotowych do pracy jest 50 pracowników żłobków i przedszkoli.

Zgodnie z danymi UM w Wałbrzychu:
- Żłobek na Truskawieckiej (65 miejsc) przyjmie 13 dzieci, 9 opiekunek wyraziło gotowość do pracy;
- Żłobek na Hetmańskiej (130 miejsc) przyjmie 37 dzieci, 14 opiekunek gotowych do pracy;
- Przedszkole na Grodzkiej 13 dzieci, 4 opiekunki
- Przedszkole na Mącznej – (75 miejsc) 7 dzieci (stan na 18.05.2020 r.) Placówka może przyjąć maksymalnie 36 dzieci.


Środki ostrożności

Placówki, zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, będą pracować w ograniczonym trybie. Liczba dzieci w placówkach będzie ograniczona do maksymalnie 12 osób na grupę, przy czym do grupy będą przyporządkowani ci sami opiekunowie. Zajęcia odbywać się będą w jednej sali, a minimalna przestrzeń to 4 mkw. na jedną osobę.

Zgodnie z zaleceniami z sal usunięto przedmioty i zabawki, które trudno zdezynfekować, dzieci nie przynoszą własnych zabawek, a wyposażenie placówek będzie regularnie czyszczone i dezynfekowane. Sale mają być regularnie wietrzone. Grupy dzieci nie powinny się ze sobą stykać, tak samo należy unikać spotykania się rodziców różnych grup przy odprowadzaniu dzieci oraz zachowywać odpowiedni dystans – dotyczy to zarówno rodziców, jak i opiekunów. Rodzice mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej.

Pracownicy placówek mają dostęp do środków ochrony osobistej, m.in. rękawiczek i maseczek. Przed wejściem do budynku znajduje się płyn dezynfekujący ręce. Należy też dbać o to, by rodzice bądź opiekunowie dezynfekowali przed wejściem ręce lub korzystali z rękawiczek.Za nami przygotowania

Ostatni tydzień miasto poświęciło przede wszystkim na przygotowanie się do otwarcia placówek, które obejmowało:

 • kontakt z dyrektorami placówek i analizowanie dostępności kadry nauczycielskiej i opiekuńczej,

 • sondowanie potrzeb rodziców (ok. 20% rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ponad 30% rodziców dzieci w wieku do lat 3 wyraziło gotowość skorzystania z usług naszych placówek),

 • wyposażanie placówek w środki ochrony osobistej: płyny, fartuchy, rękawice, maseczki, przyłbice ochronne itp.

 • przygotowywanie i konsultowanie procedur przyjmowania i odprowadzanie dzieci, tworzenie dodatkowych regulaminów i informacji, wzorów niezbędnych do przyjęcia dzieci oświadczeń,

 • przygotowania „techniczne” w placówkach: m.in. usuwanie wyposażenia i zabawek trudnych do dezynfekcji, przystosowywanie pomieszczeń do obecnych warunków, przygotowywanie środków ochrony do użycia, przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń etc.

 • badania przesiewowe kadry oraz rodziców
Jak pracują placówki opiekuńcze?

Skala, w jakiej od 18 maja będą funkcjonować żłobki i przedszkola, zależy m.in. od możliwości kadrowych i fizycznych przedszkoli i żłobków, możliwości zrealizowania zaleceń i wreszcie sytuacji epidemicznej, która nadal jest dynamiczna.

 • Przedszkola będą pracować w dotychczasowych godzinach, żłobki od 6.00 do 17.00.

 • Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników, w tym: systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • w miarę posiadania wolnych miejsc przyjmowanie dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy przedstawią zaświadczenie od pracodawcy, o konieczności powrotu do pracy,

 • ograniczamy możliwość przebywanie osób trzecich w żłobkach i przedszkolach, z wyjątkiem służb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie przez rodzica pisemnego oświadczenia/zobowiązania m.in. o świadomości czynników ryzyka, szybkiej reakcji w przypadku objawów chorobowych u dziecka, o zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w placówce i braku kwarantanny.

 • Do przedszkola lub żłobka może przyprowadzać dziecko tylko rodzic lub opiekun. Żłobki i przedszkola będą organizowały przyjmowanie i odbieranie dzieci na podstawie procedur mających ograniczyć kontakty społeczne. Zasady, np. odprowadzania i przekazywania dzieci pod opiekę, mogą się nieznacznie różnić między placówkami, m.in. ze względów architektonicznych.


O luzowaniu obostrzeń pisaliśmy:
Koronawirus: Więcej pasażerów w autobusach, powrót do szkół


oprac. ELW
fot. JK