Przedstawiamy aktualne oferty pracy na stanowiska urzędnicze w instytucjach gminy Wałbrzych i Starostwie Powiatowym.

Urząd Miejski w Wałbrzychu zachęca do aplikacji na stanowisko Inspektor w Dziale Kontroli Projektów. Osoba przyjęta na to stanowisko ma pracować w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (ul. Słowackiego). Dokumenty można składać do 10 marca, do godz. 15.30.

Wymagania podstawowe: 
- Wykształcenie wyższe; preferowane: prawo, administracja, ekonomia; 
- Minimum 2-letni staż pracy; 
Umiejętności:
- Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej; 
- posiadanie wiedzy z zakresu administracji publicznej, w tym znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz kodeksu postępowania administracyjnego, 
- znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Strategii ZIT AW; 
- znajomość przepisów krajowych i unijnych dot. wdrażania RPO WD 2014-2020, w tym znajomość zasad kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach EFRR oraz Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Lista dokumentów niezbędnych do aplikacji i warunki szczegółowe znajdziecie w BIP UM Wałbrzych.

Do 16 marca do godz. 15.30 można składać dokumenty do Starostwa Powiatowego, gdzie poszukiwana jest osoba na stanowisko pomocy administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty.


Szczegółowe wymagania i lista dokumentów aplikacyjnych na BIP Powiat Wałbrzych.

Zobacz też: POZUJ DO AKTÓW - JEST PRACA DLA MODELA

oprac. Elżbieta Węgrzyn