Tu brak koordynatora, tam specjalisty w wydziale inwestycji, poszukiwany jest też główny księgowy oraz opiekun. Słowem, praca szuka człowieka... Oto szczegóły.

Wakat w Ratuszu w Boguszowie

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich. Oferty można składać do 19 sierpnia 2019 r. (włącznie).

Niezbędne wymagania od kandydatów: wykształcenie wyższe, minimum 3-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość zasad funkcjonowania samorządu, umiejętność organizacji pracy własnej, biegła obsługa komputera, znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.

Kandydaci, którzy w terminie do 19 sierpnia 2019 r. złożą kompletne aplikacje, zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Szczegóły związane z naborem zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: www.bip.boguszow-gorce.plKsięgowy z doświadczeniem potrzebny!

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Boguszowie-Gorcach
ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4,
58-370 Boguszów-Gorce

Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego księgowego powinna spełniać, zgodnie
z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) następujące wymagania:

  • posiadać obywatelstwo polskie;

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;

  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe;

  • kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę
    w księgowości,

  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkolę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumenty należy składać do 15 września 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do biblioteki. Adres: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów – Gorce. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74/ 8449 284.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA BIP MBP-CK ORAZ URZĘDU MIASTA BOGUSZÓW-GORCE!


Dzieci trzeba dowieźć

Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY (W CZASIE PRZEWOZU DO I ZE SZKOŁY)

Miejsce pracy: teren powiatu wałbrzyskiego.

Opis stanowiska opiekuna w czasie przewozu do i ze szkoły: odbiór i odwożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Boguszów-Gorce do szkół na terenie powiatu wałbrzyskiego (Wałbrzych i Szczawno Zdrój), współpraca z dyrektorami i pracownikami placówek oświatowych oraz rodzicami/opiekunami dzieci, ścisła współpraca z kierowcą pojazdu, sprawdzanie listy obecności dzieci, sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie transportu.

Wymagania na stanowisko opiekuna w czasie przewozu do i ze szkoły: nieposzlakowana opinia, terminowość, rzetelność, komunikatywność, wysoko kultura osobista oraz odpowiedzialność za realizację zadań, cierpliwość do pracy z dziećmi. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, czas pracy około 7 godzin (np. od 6.00 do 9.30 i od 13.00 do 16.30) wynagrodzenie brutto 120,00 złotych za dzień pracy.

Dokumenty: życiorys (CV) – opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 100, poz. 1669) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE(RODO), list motywacyjny. Powyższe dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. L. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce pok. 303-304 lub na adres: sekretariat@coj.boguszow.eu w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

COJ zastrzega sobie możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Ulatowska tel. 74 842 11 07 wew. 22.Budynki gotowe, potrzebne kadry!

W związku z planowanym rozpoczęciem działalności Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w Strudze i w Chwaliszowie – od początku września br. – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowisko:

- koordynator Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej – pracy środowiskowej (cały etat),

- wychowawca w LOIS w Strudze (1/2 etatu),

- wychowawca w LOIS w Chwaliszowie (1/2 etatu)

Szczegóły oferty u kierownika GOPS – 74 8452 730 lub na stronie internetowej www.gops-starebogaczowice.com.pl w aktualnościach. Na oferty czekamy do 23 sierpnia 2019r.


oprac. ELW
UM Boguszów-Gorce
Gmina Stare Bogaczowice