Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu poszukuje księgowego oraz wychowawcy. Nabór aplikacji trwa do 18 maja.

Wymagania wobec księgowego:
 obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, kandydat nie mógł być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.
Kandydat powinien też spełniać jeden z poniższych warunków ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
lub ukończył średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

Osoba wyłoniona w konkursie będzie odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu i obsługiwanych przez Centrum jednostek, będzie wykonywać dyspozycje środkami pieniężnymi, 3) dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; a także sporządzać listy płac.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, czyli: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, list motywacyjny, kserokopie świadectw ukończenia szkoły, ukończonych kursów, szkoleń oraz świadectw pracy a także  referencje, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu i że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych należy składać w zamkniętych kopertach z podanym zwrotnym dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko księgowego w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu", w terminie do 18 maja 2018r. do godz. 15:30 osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu.


Poszukiwany jest też wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu.

Wymagania: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji oraz znajomość przepisów z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wyłoniona w konkursie osoba będzie kierować procesem wychowawczym dziecka, właściwe i systematyczne prowadzić pełną dokumentację opiekuńczo-wychowawczą, pracować z grupą. Chętny do wzięcia udziału w konkursie powinien dostarczyć życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, list motywacyjny, kserokopie świadectw ukończenia szkoły, potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń; świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu; oświadczenia, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, że t nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z adresem zwrotnym z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawca w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu” do 18 maja 2018 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty na ww. adres.

oprac. i fot. ELW