Kogo poszukują do pracy na początku września urząd miasta, instytucje miejskie, ZUS, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu - i nie tylko? Gdzie do pracy można się zgłosić w Boguszowie-Gorcach?


Urząd Miejski w Wałbrzychu...

...ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora – 1 etat w Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania: posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: gospodarka odpadami, ochrona środowiska lub zbliżone związane ze środowiskiem naturalnym. Kandydat musi też spełniać między innymi następujące dodatkowe wymagania: posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publiczne oraz praktyczną znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na tym stanowisku.

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza też nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - 1 etat w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości. Kandydat ubiegający się o  stanowisko musi mieć wykształcenie wyższe administracyjne i co najmniej 3 lata stażu pracy. Musi też spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1. posiadać dobrą znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, o ochronie danych osobowych, ustawy o gospodarce komunalnej.
2. posiadać znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
3. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych.
4. posiadać umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, łatwego nawiązywania kontaktów, być komunikatywnym, obowiązkowym i rzetelnym.
5. posiadać umiejętność poprawnego przygotowywania pism.

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza także nabór kandydatów na stanowisko starszego inspektora / specjalisty - 1 / 2 etatu - samodzielne stanowisko do spraw BHP.

Kandydat musi spełniać niezbędne wymagania:
a) posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP lub
b) średnie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 lata w służbie BHP w przypadku posiadania wykształcenia średniego
c) posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służ-by bhp
d) posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń wewnątrzzakładowych w zakresie BHP. Musi też między innymi znać odpowiednie ustawy oraz kodeks pracy.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 9 września 2020 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

poszukuje młodszego asystenta rodziny.

Zakres obowiązków:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz. U. poz. 1860);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny.

Wynagrodzenie brutto: od 3100 zł. Wynagrodzenie zasadnicze plus wysługa lat.
Zadaniowy system czasu pracy. Oferta wciąż aktualna na stronach Powiatowego Urzędu Pracy.


ZUS Oddział w Wałbrzychu...

...poszukuje pracowników do biur.

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 3.

Miejsce pracy: ZUS Inspektorat w Kamiennej Górze.

Adres miejsca pracy: Al. Wojska Polskiego 14, 58-400, Kamienna Góra.

Nazwa stanowiska pracy według regulaminu organizacyjnego:

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji - SER 3.

Wymagania formalne:
Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne).

Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań, terminów wydawania decyzji, postanowień itd.
- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.


Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 2.

Miejsce pracy: ZUS Inspektorat w Świdnicy.

Adres miejsca pracy: ul. Saperów 29, 58-100 Świdnica

Nazwa stanowiska pracy według regulaminu organizacyjnego:

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji - SER 2

Wymagania formalne:
Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Mile widziane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne).

Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań, terminów wydawania decyzji, postanowień itd.
- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

Dokumenty należy przesłać do 4 września przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub korespondencyjnie na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Wałbrzychu
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
Wydział Kadrowo-Płacowy z dopiskiem ’oferta pracy’.


Sąd Rejonowy w Wałbrzychu...

... poszukuje prowadzącego zajęcia.Termin składania podań: 4 września 2020r.  do godz. 10:00 (data wpływu).


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach...

... poszukuje technika elektryka.

Miejsce pracy:
Sportowa, 58-370 Boguszów-Gorce.
Zakres obowiązków: Naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, diagnozowanie i naprawa instalacji.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony.
Wymiar etatu: 1.
Zmianowość: jedna zmiana.
Data rozpoczęcia: 01.09.2020.
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN + dodatek stażowy.
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach
...

... poszukuje nauczyciela polonisty.


Miejsce pracy:
Mikołaja Kopernika 7, 58-370 Boguszów-Gorce.
Zakres obowiązków: Nauczyciel wspomagający.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony.
Wymiar etatu: 1.
Zmianowość: jedna zmiana.
Data rozpoczęcia: 01.09.2020.
Data zakończenia pracy: 25.06.2021.
Wynagrodzenie brutto: 2782 - 3817 PLN.

Szkoła Policealna Teb Edukacja w Wałbrzychu...

...poszukuje dyrektora szkoły policealnej.

Opis stanowiska:
- opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania, planów zajęć edukacyjnych, planów realizacji praktycznej nauki zawodu;
- nadzór nad prawidłowym realizowaniem programów nauczania i realizacją podstawy programowej;
- pełnienie nadzoru pedagogicznego;
- kreowanie rozwiązań usprawniających proces dydaktyczny;
- organizacja egzaminów zewnętrznych zgodnie z procedurą określoną przez CKE
realizacja planu rozwoju działalności edukacyjnej firmy.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową – mile widziane;
- stopień awansu zawodowego nauczyciela (mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą);
- gotowość do pracy w weekendy;
- umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych.

Szkoła Policealna Teb Edukacja w Wałbrzychu, Słowackiego 7. Oferty do 30 września. E-mail: aleksandra.rozanska@teb-edukacja.pl.Poszukiwani ostatnio:

Opr. MS
Foto: R. Burdek