Niewiele jest obecnie w instytucjach Wałbrzycha i powiatu naborów do pracy, ale są. Na przykład nauczyciele są poszukiwani.


Kuratorium oświaty we Wrocławiu na koniec roku szkolnego poszukuje nauczycieli do placówek w Wałbrzychu i powiecie na rok przyszły:

Wałbrzych:

Przedmiot Fizyka z astronomią
Termin składania dokumentów 2020-07-31
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 10
Opis

Wakat fizyki w szkole podstawowej. Praca z uczniami klas VII i VIII. Możliwość dodatkowych 3 godzin realizowanych w projekcie.

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego
Miasto Wałbrzych
Kod pocztowy 58-309
Adres Hirszfelda 1
Powiat Wałbrzych
Gmina gmina miejska Wałbrzych
Telefon 74 841 51 89
E-mail dyrektor@psp15.edu.pl

Przedmiot Przyroda
Termin składania dokumentów 2020-07-31
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 2
Opis

Zatrudnimy nauczyciela przyrody z pełnymi kwalifikacjami w wymiarze 2h lekcyjnych tygodniowo w klasie IV. Jeśli nauczyciel posiada jednocześnie kwalifikacje do nauczania biologii, oferujemy dodatkowe 2h lekcyjne w klasach V-VI.

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły NIEPUBLICZNA JĘZYKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA "MŁODY KOPERNIK"
Miasto Wałbrzych
Kod pocztowy 58-309
Adres Obrońców Westerplatte 39
Powiat Wałbrzych
Gmina gmina miejska Wałbrzych
Telefon 510 442 495
E-mail sekretariat@mlody-kopernik.pl

Przedmiot Język niemiecki
Termin składania dokumentów 2020-08-31
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 20
Opis

Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu działająca w "Klubie Budzących się szkół" poszukuje na etat nauczyciela.

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER
Miasto Wałbrzych
Kod pocztowy 58-302
Adres Ul. Armii Krajowej 35b
Powiat Wałbrzych
Gmina gmina miejska Wałbrzych
Telefon 74 84 258 26
E-mail sekretariat@zsmk.pl

Przedmiot Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Termin składania dokumentów 2020-08-31
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 20
Opis

Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu działająca w "Klubie Budzących się szkół" poszukuje na etat nauczyciela.

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER
Miasto Wałbrzych
Kod pocztowy 58-302
Adres Ul. Armii Krajowej 35b
Powiat Wałbrzych
Gmina gmina miejska Wałbrzych
Telefon 74 84 258 26
E-mail sekretariat@zsmk.pl

Ta sama placówka potrzebuje też nauczyciela chemii na 4 godziny.
Przedmiot Inne
Termin składania dokumentów 2020-08-31
Wymiar zatrudnienia Zastępstwo
Liczba godzin 24
Opis

stanowisko wychowawcy w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, pełny etat, z perspektywą zatrudnienia na stałe; wymagane kwalifikacje: resocjalizacja lub socjoterapia

Typ szkoły Inne
Nazwa szkoły Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
Miasto Wałbrzych
Kod pocztowy 58-308
Adres ul. Strzegomska 20
Powiat Wałbrzych
Gmina gmina miejska Wałbrzych
Telefon 74 842 61 28
E-mail mowwalbrzych@op.pl

Tutaj potrzebny też nauczyciel fizyki na 4 godziny oraz wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości na dwie.

Przedmiot Wychowanie fizyczne
Termin składania dokumentów 2020-07-31
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 16
Opis

Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu poszukuje nauczyciela do przedmiotu wychowanie fizyczne. Wymagane kwalifikacje pedagogiczne, wykształcenie kierunkowe. Obowiązkowe dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogiki leczniczej. Mile widziane dodatkowe uprawnienia trenerskie. Praca w na terenie szpitala w Wałbrzychu.
Ze względu na stan epidemiologiczny prosi się wyłącznie o kontakt przez e-mail.

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Dolnośląski Zespół Szkół SSpecjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
Miasto Wałbrzych
Kod pocztowy 58-300
Adres Batorego 4
Powiat Wałbrzych
Gmina gmina miejska Wałbrzych
Telefon 74 842 11 91
E-mail zssp.walbrzych@interia.pl

Walim:

Przedmiot Zawodowe
Termin składania dokumentów 2020-08-15
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 28
Opis

Przedmioty zawodowe w zawodzie kucharz: 16 godzin - praktyczna nauka zawodu, 7 godzin - technologia gastronomiczna z towaroznawstwem; 3 godziny - zasady żywienia; 2 godziny - podstawy działalności w gastronomii. Zatrudnienie w wymiarze ogólnym 1,4 etatu może zostać rozdzielone dla kilku osób. Lekcje w II klasie BSIS Specjalnej po szkole podstawowej oraz po gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu. Wymagane wykształcenie wyższe, kierunkowe do nauczanego przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz resocjalizacja lub socjoterapia.

Typ szkoły Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły BSIS Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu
Miasto Walim
Kod pocztowy 58-320
Adres Nowa Kolonia 9
Powiat wałbrzyski
Gmina gmina wiejska Walim
Telefon 74 845 75 13
E-mail osw.walim@wp.pl

Ta sama szkoła oferuje także:

3 godziny matematyki w II klasie BSIS Specjalnej po szkole podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu. Wymagane wykształcenie wyższe, kierunkowe do nauczanego przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz resocjalizacja lub socjoterapia.

2 godziny informatyki po jednej w klasie VII i VIII w Szkole Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu. Wymagane wykształcenie wyższe, kierunkowe do nauczania przedmiotu zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz resocjalizacja lub socjoterapia.

Przedmiot Psychologia
Termin składania dokumentów 2020-06-30
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 11
Opis

Zatrudnienie psychologa na 11/ 22 etatu.

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Im. Polskich Noblistów
Miasto Walim
Kod pocztowy 58-320
Adres Boczna 8
Powiat wałbrzyski
Gmina gmina wiejska Walim
Telefon 71 8457350
E-mail pspwalim@wp.pl

Sokołowsko i Kowalowa:

Przedmiot Technika
Termin składania dokumentów 2020-08-14
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 3
Opis

Nauczyciel techniki w szkole podstawowej - kl IV-VI

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
Miasto Sokołowsko
Kod pocztowy 58-350
Adres Unisławska 4
Powiat wałbrzyski
Gmina obszar wiejski Mieroszów
Telefon 74 845 82 32
E-mail sokolowsko.szkola@wp.pl
Przedmiot Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Termin składania dokumentów 2020-06-30
Wymiar zatrudnienia Zastępstwo
Liczba godzin 18
Opis

Edukacja wczesnoszkolna, na zastępstwo od 1.09.2020, 18 godzin

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALOWEJ
Miasto Mieroszów
Kod pocztowy 58-350
Adres Wałbrzyska 38
Powiat wałbrzyski
Gmina obszar wiejski Mieroszów
Telefon 748458252
E-mail szkolawkowalowej@wp.pl

Szkoła w Kowalowej potrzebuje też nauczyciela WOS-u na 2 godziny oraz informatyka na 6 godzin.

Lekarza poszukuje Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego:Urząd miasta w Szczawnie-Zdroju ogłasza konkurs na dyrektora szkoły:Ogłoszenie z Czarnego Boru:


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze ogłasza  nabór na  wolne stanowisko  urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kamiennogórska 22, Czarny Bór.
Określenie stanowiska pracy: Główny księgowy.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymiar etatu: 1/1 etat.
Przewidywany termin zatrudnienia:  01.08. 2020 roku.

Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

Praca w siedzibie OPS (58-379 Czarny Bór, ul. Kamiennogórska 22 – I piętro);
Wymiar czasu pracy - pełen etat: przeciętnie 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze pok. nr 6 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze OPS -  główny księgowy” - w terminie do 3 lipca 2020 roku do godz. 9:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.


Do pracy szuka także:
Policja: WAŁBRZYCH: CHCESZ ZARABIAĆ 4000 NA RĘKĘ? CZEKAJĄ NA CIEBIE!
Wojsko: Wałbrzych i region: straciłeś pracę lub firmę? Idź do rezerwy...
Centralne Biuro Spisowe: CHCESZ ZOSTAĆ RACHMISTRZEM? RUSZYŁ NABÓR


Opr. MS
Foto: ilustracyjne