Kogo obecnie poszukuje do pracy wałbrzyski ratusz, a kogo inne instytucje? Na pewno dyrektora, kierownika, inspektora, informatyka, księgowych, przewodników...


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 8 przy ul. Sosnowej 25A.

1. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
7) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
8) nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
9) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
10) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. Wymagania dodatkowe (m. in.):
1) znajomość aktów prawnych i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań na tym stanowisku, w szczególności następujących aktów prawnych:
a) ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
b) ustawa o samorządzie gminnym,
c) prawo zamówień publicznych,
d) kodeks postępowania administracyjnego,
e) ustawa o finansach publicznych, a w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
f) kodeks pracy,
g) ustawa o ochronie danych osobowych,
h) ustawa o dostępie do informacji publicznej.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: "Konkurs na Dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 8 w Wałbrzychu przy ul. Sosnowej 25 A" w terminie do 22 listopada 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta UMW, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych.


Urząd Miejski w Wałbrzychu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownika
Zespołu ds. Kontroli i Inwentaryzacji.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne
wymagania:
1. posiadać wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, prawo lub administracja
2. mieć minimum 10 lat stażu pracy, w tym co najmniej 6 lat na stanowisku związanym z kontrolą w administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe (m. in.):

1. kompleksowa wiedza z zakresu praktycznego stosowania prawa na zajmowanym
stanowisku,
2. znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień
publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, kodeks
postępowania administracyjnego, ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, ustawa o podatku od towarów i usług,
3. kompleksowa wiedza w zakresie przygotowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska
oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 18 listopada 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Obsług Klienta, ul. Sienkiewicz 6-8, 58-300 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy m
łodszego referenta ds. księgowości - 2 etaty.

Wymagania niezbędne:

- Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Wykształcenie:
- średnie ekonomiczne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do
18.11.2019 r. do godz. 15.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – młodszego referenta ds. księgowości”. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 19.11.2019 r. o godz. 8.00. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.


Stara Kopalnia poszukuje osób na stanowisko: przewodnik. Jeżeli: jesteś byłym górnikiem dolnośląskich kopalń lub interesujesz się historią dolnośląskiego górnictwa węglowego i lubisz kontakt z ludźmi - ta oferta jest dla Ciebie. Oferowane są elastyczne godziny pracy, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych na terenie PW Stara Kopalnia. CV można przesyłać na adres e-mail:kadry@starakopalnia.pl lub pocztą na adres: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Ul. Wysockiego 2958-304 Wałbrzych. Instytucja skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Wałbrzychu, Władysława Broniewskiego 65c, 58-309 Wałbrzych również prowadzi nabór.
Zakres obowiązków: Inspektor do spraw opłat i czynszów
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Data rozpoczęcia: 18.11.2019
Wynagrodzenie brutto: od 2900 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.


Nabór prowadzi także Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu
Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych
Zakres obowiązków: Konserwator siecii systemów komputerowych
- informatyk

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 0.5
Zmianowość: jedna zmiana
Wynagrodzenie brutto: 1 200 - 1 400 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.

Nabór ogłosił również Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu, Ogrodowa 5a, 58-306 - tu poszukiwany jest psycholog.
Zakres obowiązków: Zajęcia indywidualne i grupowe z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 0.25
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 0.1
Data rozpoczęcia: 01.12.2019
Wynagrodzenie brutto: od 1000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.


Pracownika do spraw osobowych poszukuje Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, Józefa Sułkowskiego 43, 58-304 Wałbrzych.
Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, sporządzanie comiesięcznych meldunków, sporządzanie sprawozdań merytorycznych, kontakty z hurtowniami, pisanie wszelkiego rodzaju pism, kontakty z instytucjami, sporządzanie dokumentów w zakresie nawiązania, zmian i rozwiazania stosunku pracy.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Data rozpoczęcia: 01.12.2019
Wynagrodzenie brutto: od 3000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.


Pracownika socjalnego poszukuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca.
Zakres obowiązków: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Data rozpoczęcia: 01.12.2019
Wynagrodzenie brutto: od 2600 PLN +staż pracy + dodatek za pracę w terenie, praca w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.


Nauczyciela angielskiego poszukuje
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu, 1 Maja 105, 58-305 Wałbrzych.
Zakres obowiązków: Nauczyciel języka angielskiego w klasach IV - VIII
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 0.5
Zmianowość: jedna zmiana
Wynagrodzenie brutto:
od 1400 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej.

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu poszukuję chętnych do pracy jako policjanci. Chęć podjęcia służby może zgłosić każdy: mieszkaniec Wałbrzycha, ale także pozostałych gmin powiatu wałbrzyskiego. Dlatego właśnie dzielnicowi zapraszają jeszcze w tym miesiącu na spotkania.

- 15 listopada godz. 16:00 – WOK ul. Broniewskiego 65 Wałbrzychu
- 15 listopada godz. 17:00 – Zespół Szkół Społecznych nr 1 ul. Malczewskiego 22 Wałbrzych
- 19  listopada godz. 10:00 – OHP Al. Wyzwolenia 38 Wałbrzych
- 19  listopada godz. 15:00 – ROD ul. Ratuszowa  Wałbrzych
- 20 listopada godz. 13:00 – ROD Podzamcze Al. Podwale 3 Wałbrzych.

Funkcjonariusze podczas rozmów z mieszkańcami Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej.Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska