Oferty pracy z Wałbrzycha dotyczą w dużej mierze służb medycznych, ale znajdzie się coś także dla pracowników oświaty, urzędników i specjalisty od egzekucji.


Dominują ogłoszenia adresowane do medyków, ale nie tylko. Poszukują:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Tu do pracy poszukiwani:

Pielęgniarka dyplomowana - Ekipa Wyjazdowa Jelenia Góra [aktualne od 29.01.2020 do 31.12.2020].
Pielęgniarka dyplomowana - Ekipa wyjazdowa Kłodzko [aktualne od 29.01.2020 do 31.12.2020].
Młodszy asystent (diagnosta laboratoryjny) [aktualne od 29.01.2020 do 31.12.2020].
Technik analityki medycznej [aktualne od 07.01.2020 do 31.12.2020]
Asystent (diagnosta laboratoryjny) [aktualne od 07.01.2020 do 31.12.2020].
Technik farmaceutyczny [aktualne od 07.01.2020 do 31.12.2020].
Pielęgniarka dyplomowana [aktualne od 07.01.2020 do 31.12.2020].
Lekarz - Dział Dawców i Pobierania [aktualne].

Szczegóły na stronach Centrum. Kontakt: 74 664 63 19 (sekretariat).


Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy


Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 10, zatrudni osoby na stanowiska:

- Pielęgniarka epidemiologiczna/pielęgniarz epidemiologiczny

Wymagania, które powinna spełniać osoba składająca ofertę na stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej/pielęgniarza epidemiologicznego:

- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- posiadanie średniego medycznego lub wyższego wykształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa,
- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
- posiadanie co najmniej 3-letniegodoświadczenia w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu.
Podanie o zatrudnienie na stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej/pielęgniarza epidemiologicznego może również składać osoba, która spełnia wymagania w zakresie wykształcenia i stażu pracy i zamierza odbyć specjalizację z zakresu epidemiologii.


- Pielęgniarka/pielęgniarz

- Położna/położnik

- Do laboratorium analitycznego osobę na stanowisko: Diagnosta laboratoryjny

Od kandydatów oczekuje się:

- aktualnego prawa wykonywania zawodu
- odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywane obowiązki
- umiejętności współdziałania w zespole
- orientacji na pacjenta i wysokiej kultury osobistej.
Szpital oferuje zatrudnienie na etat.


Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu poszukuje także lekarzy specjalistów z zakresu neonatologii i pediatrii. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt z Dyrekcją Szpitala, nr tel.: 74 887 71 83.


ZUS oddział w Wałbrzychu


Tu poszukują osoby na stanowisko do spraw egzekucji. Zapewnia ona "dochodzenie należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych".

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Realizacji Dochodów.

Wymagania formalne:

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
Mile widziane:
- wykształcenie wyższe magisterskie (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
- 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi.

Dokumenty należy przesłać do 3 sierpnia 2020 przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub korespondencyjnie na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Wałbrzychu
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
Wydział Kadrowo-Płacowy z dopiskiem ’oferta pracy’. Umowa na czas określony.

Jest też potrzebna osoba na s
tanowisko do spraw opracowania decyzji i korespondencji. Zapewnia ona "opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji".

Wymagania formalne: 

Niezbędne:
 - wykształcenie wyższe
Mile widziane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne) 
- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Dokumenty należy przesłać do 31 lipca przez formularz aplikacyjny na stronie ZUS lub korespondencyjnie na adres: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Wałbrzychu
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych 
Wydział Kadrowo-Płacowy z dopiskiem ’oferta pracy’.


Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta

Tu poszukiwani są podinspektor w zespole zarządzania projektem oraz inspektor w dziale finansowo księgowym.


Szkoła podstawowa nr 26


Tu jest poszukiwany polonista.

Przedmiot Język polski
Termin składania dokumentów 2020-08-31
Wymiar zatrudnienia Zastępstwo
Liczba godzin 18
Opis

Wymagane wykształcenie - filologia polska oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
Miasto Wałbrzych
Kod pocztowy 58-316 Wałbrzych
Adres Palisadowa 48
Powiat Wałbrzych
Gmina gmina miejska Wałbrzych


Urząd gminy Walim


Tu poszukiwana jest osoba na stanowisko do spraw obrotu nieruchomościami rolnymi i nierolnymi. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. trzyletni staż pracy,
  5. doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
  6. wykształcenie wyższe /preferowane geodezyjno-kartograficzne.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds.obrotu nieruchomościami rolnymi i nie rolnymi do 30 lipca 2020r do godz. 14.00.


Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"


Tu poszukują pedagoga pracującego w domach dzieci.


Miejsce pracy: Miła 37-39, 58-304 Wałbrzych
Zakres obowiązków:
Do zadań pedagoga będzie należało : kontakt ze szkołami, pedagogizacja rodziców wspólnie z psychologiem. Prowadzenie dziennika pracy, planu pracy plus zeszytu osiągnięć szkolnych wychowanków .Dodatkowo jeszcze kontakt z sądem ,MOPS-emi , odbieranie i dowożenie wychowanków z MOSów, MOWów i SOSW.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160
Data rozpoczęcia: 01.09.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 910 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: pedagog
Typ propozycji: praca stała.


Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej

Tu poszukują głównego księgowego.


Miejsce pracy:
Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych

Zakres obowiązków:
- prowadzenie pełnej księgowości w Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki;
- dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
- sporządzanie sprawozdań finansowcy i budżetowych oraz ich analiz
- kontrola list płac, kartotek zarobkowych i zasiłkowych
- sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków wraz ze zmianami oraz sprawozdawczości z ich wykonania
- prowadzenie rachunkowości jednostki i jej sprawozdawczości
- realizacja zadań w zakresie płac wraz z rozliczeniami ZUS i podatku
- nadzór nad gospodarką finansową jednostki i windykacją
- sporządzanie bilansu jednostki
- kierowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników
- współpraca z Dyrektorem w zakresie realizowanej polityki finansowej
- wykonywanie poleceń Dyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem
- szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności.


Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Liczba godzin pracy w miesiącu: 160

Data rozpoczęcia: 01.11.2020

Data zakończenia pracy: 31.12.2021

Wynagrodzenie brutto: od 4 500 zł.Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu


Tu potrzebują wychowawcy.

Miejsce pracy:
Adama Asnyka 13/B, 58-301 Wałbrzych
Zakres obowiązków: Praca z dziećmi.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: ruch ciągły
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Wynagrodzenie brutto: od 3 000 zł. Wynagrodzenie podstawowe + wysługa lat
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej.


Urząd gminy Czarny Bór:


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze ogłasza tu nabór na wolne stanowisko urzędnicze  – główny księgowy

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kamiennogórska 22, Czarny Bór

Określenie stanowiska pracy: Główny księgowy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia:  03.08.2020 roku

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, pok. nr 6 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze OPS -  główny księgowy” - w terminie do 24 lipca 2020 roku do godz. 10:00.


Szukają także tu:
GRUPA REMONTOWO BUDOWLANA CZEKA NA KIEROWNIKA - ZGŁOŚ SIĘ
WAŁBRZYCH I REGION: W ZAMKU, SZTOLNIACH, TEATRZE... ŻOŁNIERZE
Jak zostaniesz żołnierzem - to co będziesz z tego miał?
Wałbrzych i region: straciłeś pracę lub firmę? Idź do rezerwy...
Wałbrzych: chcesz zarabiać 4000 na rękę? Czekają na Ciebie
WAŁBRZYCH I POWIAT: POSZUKIWANI NAUCZYCIELE, ALE NIE TYLKO


Opr. MS
Foto: ilustracyjne