Poszukiwani do pracy: lekarze, pracownicy biurowi, sądowi, rodzice zastępczy, strażnicy miejscy i inni.


Szkolny sekretariat:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko starszego referenta w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania niezbędne:

• spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) określonych dla
stanowisk urzędniczych w odniesieniu do posiadania obywatelstwa polskiego:
— jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 1 1 ust. 2 i 3;
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych; posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy
na określonym stanowisku;
• wykształcenie średnie (2 lata stażu pracy) lub wykształcenie wyższe
• doświadczenie w zakresie funkcjonowania sekretariatu szkoły lub innych
zbliżonych stanowisk.

Wymagania dodatkowe to m. in.
praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku pracy, w szczególności prawa oświatowefo, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość procedur postępowania administracyjnego, udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (doświadczenie w pracy sekretariatu szkoły).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska
oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 16 stycznia 2020 roku na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną) do drugiego etapu naboru.Lekarz pediatra:
Lekarz koroner:

Urząd miasta w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na powołanie lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu.


Usługa w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobie zmarłej w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu. W ofercie należy podać proponowaną wysokość ryczałtu stanowiącego miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę, zgodnie z warunkami podpisanej umowy. Będzie ona obowiązywać do 31 grudnia 2020.


Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, o których mowa w art.11 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1085), osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu.

Każdorazowa usługa, o której mowa w §1 będzie realizowana przez Wykonawcę w oparciu o odrębne zlecenie telefoniczne wykonane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu lub Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego. Lekarze mogą się zgłaszać do 21 stycznia do godz. 9.00, adres e-mail: mal.nowak@um.walbrzych.pl.


Stanowisko do spraw opracowania decyzji i korespondencji:

Nazwa jednostki organizacyjnej: ZUS Oddział w Wałbrzychu
Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 1
Adres jednostki organizacyjnej:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Wałbrzych
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
Wydział Kadrowo-Płacowy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie wyższe
Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne).

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań, terminów wydawania decyzji, postanowień itd.
- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- umiejętność obsługi pakietu MS Office
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- umiejętność współpracy z innymi
- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
- komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zapewnia ewidencjonowanie i opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

28 stycznia 2020 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Wałbrzychu.

Miejsce składania dokumentów:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Wałbrzych
Wydział Kadrowo-Płacowy
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
- umowa w pełnym wymiarze czasu pracy.


Rodzic zastępczy:

Jeżeli chcesz otoczyć opieką i miłością dziecko osierocone lub osamotnione, które marzy, by dorastać w rodzinie, zgłoś się! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie wałbrzyskim prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym.

Rodzicielstwo zastępcze to forma tymczasowa, a nie trwała, jak w przypadku adopcji. Nie należy tych pojęć mylić. Zgodnie z wymogami organizator rodzinnej pieczy zastępczej ma 18 miesięcy na podjęcie działań w celu umożliwienia dziecku powrotu do rodziców biologicznych, a jeśli nie jest to możliwe wszczyna postępowanie w celu uregulowania sytuacji prawnej tego dziecka, co ma pozwolić na podjęcie procedury adopcyjnej. Ostateczną decyzję podejmuje sąd.

W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które spełniają następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został na nich nałożony,
- nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych,
- są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią psychologa o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku jego rozwój emocjonalny, fizyczny, społeczny,właściwą edukację i rozwój zainteresowań oraz właściwy wypoczynek i organizację czasu wolnego.

Bycie zawodowym rodzicem zastępczym wiąże się ze szkoleniem, uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia niniejszej funkcji, podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz prawem do wynagrodzenia i świadczeń związanych z funkcjonowaniem rodziny zastępczej.

Osoby chętne powinny zgłosić się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20-24 lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 74 6666 300 lub 74 6666 316 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.


Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu:
 Referent do spraw wychowawczych:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. Wykształcenie średnie.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na powyższym stanowisku pracy.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282 ze. zm.).

Do podstawowych obowiązków na stanowisku należy między innymi:

1. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych (500+): przyjmowanie, sprawdzanie, ewidencjonowanie, wprowadzanie do systemu, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestrów czynności, sporządzanie list świadczeniobiorców, prowadzenie dokumentacji, sporządzanie list wypłat i przelewów dla osób otrzymujących świadczenia. Opracowywanie sprawozdań kwartalnych i innych zleconych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

2. Prowadzenie spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny: przyjmowanie wniosków, analiza dokumentów, wprowadzanie danych do systemu, udzielanie informacji na temat Programu KDR, wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku odmowy, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 27.01.2020 roku w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. świadczeń wychowawczych”. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju.


Strażnik miejski:
Pracownik pomocniczy:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko: Pracownik pomocniczy do wykonywania następujących czynności:
  • utrzymanie czystości i porządku terenu przyległego do Spółdzielni poprzez codzienne usuwanie nieczystości (sprzątanie papierów i innych nagromadzonych śmieci i odpadów, opróżnianie koszy na śmieci),
  • utrzymanie czystości na ciągach pieszo-jezdnych,
  • pielęgnacja zieleni:przycinanie krzewów, żywopłotów i koszenie trawników,
  • czyszczenie krawężników i zamiatanie terenu,
  • drobne prace konserwacyjne w miarę potrzeb,
  • utrzymanie terenu w okresie zimowym(odśnieżanie ciągów pieszo-jezdnych, posypywanie piaskiem).

Mile widziane posiadanie ukończonego kursu operator pilarek łańcuchowych i kos spalinowych. Oferty CV można kierować w terminie do 24.01.2020 na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1 , 58-316 Wałbrzych lub e-mailem na adres: biuro@smpodzamcze.com.pl.

 
Opr. MS
Foto: ilustracyjne