Tym razem poszukiwani to dwóch księgowych, kierownik i magazynier.Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. księgowości w wymiarze 1 etatu.

Wymagania niezbędne:
obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wykształcenie: średnie ekonomiczne i 6 lat stażu w księgowości lub wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3 lata stażu w księgowości.

Wymagania dodatkowe to m. in. k
ompleksowa wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej oraz umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz pakietów biurowych Open Office. A także umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych oraz znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 11.04.2018 r. do godz. 15:30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha - Inspektor ds. księgowości ” Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, w Wałbrzychu 12.04.2018 r. o godz. 10.00. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Stara Kopalnia ogłasza nabór na stanowisko: kierownik Działu Marketingu i Promocji

Zakres wykonywanych zadań:

 • projektowanie i realizowanie kampanii marketingowej PWSK,
 • przygotowywanie strategii marketingowej PWSK,
 • realizacja założeń planu marketingowego oraz kontrola podległych pracowników w tym zakresie,
 • kreowanie i realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń realizowanych przez PWSK,
 • nadzór nad pracą podległych pracowników działu,
 • organizowanie sprawnej pracy działu,
 • przygotowywanie, realizacja i kontrolowanie budżetu w zakresie dotyczącym działu,
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej dokumentacji prowadzonych projektów,
 • prowadzenie statystyk dotyczących liczby uczestników imprez organizowanych na terenie PWSK,
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • udział w targach, giełdach i innych imprezach promocyjnych PWSK,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami oraz aktywna współpraca z mediami celem kreowania pozytywnego wizerunku PWSK,
 • pozyskiwanie partnerów i sponsorów,
 • przygotowywanie wniosków/aplikacji o dofinansowanie projektów ze środków krajowych i zagranicznych, kompletowanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
 • organizacja konferencji prasowych, opracowywanie i rozsyłanie serwisów informacyjnych,
 • pozyskiwanie i obsługa organizatorów/współorganizatorów imprez,
 • organizowanie (wspólnie z działami merytorycznymi PWSK) imprez upowszechniających kulturę oraz tradycje górnicze,
 • analiza sprzedaży i sprawozdań z działalności PWSK.

 Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość m. in. 1 języka obcego,
 • 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zasad obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego,
 • umiejętność organizacji własnego czasu pracy,
 • obsługa komputera MS Office.

 Wymagania będące dodatkowym atutem:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz własnego samochodu,
 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 • doświadczenie w organizacji i promocji imprez komercyjnych i niekomercyjnych.

Oferty należy nadsyłać na adres kadry@starakopalnia.pl lub pocztą na adres Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, w terminie do 16.04.2018r. – decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres. Stara Kopalnia skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

 
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny kandydatów na stanowisko intendent/magazynier w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu - 1 etat.

1. Wymagania niezbędne:
Intendentem / magazynierem może być osoba, która: ukończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe lub uzupełniające studia magisterskie o kierunku gastronomicznym, technologii żywienia zbiorowego albo pokrewnym umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku i posiada doświadczenie związane z wykonywaniem zawodu intendenta. Ewentualnie osoba, która posiada wykształcenie wyższe oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs
kwalifikacyjny z zakresu technologii żywienia i ma doświadczenie związane z
wykonywaniem zawodu intendenta lub też ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę gastronomiczną o specjalności technologii żywienia zbiorowego i posiada doświadczenie związane z wykonywaniem zawodu intendenta.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad żywienia
2) znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych
3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista
4) odpowiedzialność z realizacje zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej
organizacji czasu pracy
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) zaopatrywanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w żywność, środki czystości,
niezbędny sprzęt
2) opracowywanie jadłospisu zgodnie z normami żywieniowymi,
3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo – księgowej oraz sanitarnej wg zasad GMP, GHP, HCCP,
4) nadzór funkcjonowanie kuchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym zwrotnym dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko intendenta / magazyniera w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu", w terminie do 13 kwietnia 2018r. do godz. 15:30 osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Wałbrzychu ul. Asnyka 13 lok. B 58-301 Wałbrzych.


W terminie 5 dni po upływie
terminu do złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.


Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
– 1 etat.

Wymagania niezbędne: aplikować może osoba, która ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe to między innymi:

- minimum 5-letni staż pracy,

- co najmniej 2 letni staż pracy w jednostce budżetowej,

- znajomość programów finansowo-księgowych,

- znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 18 kwietnia 2018 r. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój osobiście lub za pośrednictwem innych osób w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17 (pokój nr 5) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne