Wałbrzyski ratusz znów poszukuje dwóch pracowników.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
inspektora - 1 etat w Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania: posiadać wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub zarządzanie oraz minimum trzyletni staż pracy. Są też wymagania dodatkowe, m. in. znajomość dokumentów strategicznych dotyczących Wałbrzycha, w szczególności: Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 r., Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 7 lutego na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6 58-300 Wałbrzych.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza także nabór kandydatów na stanowisko
inspektora - 1 etat w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości. Kandydat musi spełniać takie same wymagania niezbędne, co w wyżej wymienionym naborze, a jeśli chodzi o dodatkowe, powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz znać ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach itd.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach również do 7 lutego.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w budynku przy
pl. Magistrackim 1.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn