Podczas niedawnej konferencji poświęconej między innymi pracy kobiet Magdalena Victor z Głównego Urzędu Statystycznego i Marzena Radochońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu nakreśliły obraz kobiety na rynku pracy w Polsce, w naszym mieście i w powiecie, odnosząc się też do sytuacji demograficznej i społecznej.

Kobieta, rodzina i wykształcenie

W Polsce żyje 19,83 mln kobiet – to 51,6% ogółu mieszkańców. Z tego w miastach 12,17 mln. W województwie dolnośląskim kobiety to liczba 1,5 mln. W naszym mieście mieszka 60 818 kobiet. To 53% wszystkich mieszkańców. Wzrasta ilość mieszkanek po 60-tym roku życia, maleje ilość dziewczyn. Optymistyczne jest to, że kobiety żyją o średnio 20 lat dłużej niż w połowie ubiegłego stulecia. Umierają najczęściej na choroby układu krążenia – 51% i na nowotwory – 26%.

W Wałbrzychu, jak w całym kraju, w ostatnich latach zmniejszała się liczba przychodzących na świat dzieci i rodzin wielodzietnych. Kobiety rodzą dzieci później, mając średnio 24-35 lat. W latach 90-tych Polka rodziła po raz pierwszy w wieku około 23 lat, dziś to 27,6 lat. Wzrasta systematycznie odsetek dzieci urodzonych poza małżeństwem, w Wałbrzychu to w tej chwili 52% urodzeń, podczas gdy w kraju tylko 25%.

Jeśli chodzi o wykształcenie kobiet, to w roku akademickim 2015/16 stanowiły one 58% ogółu studentów. Najwięcej studentek jest na kierunkach związanych z opieką społeczną (82%), pedagogiką (80%), weterynarią (76%) i medycyną (73%). 30% kobiet ma wykształcenie średnie, 19% - wyższe.

 

Bezrobocie spada, różnica w wynagrodzeniach - nie

Kobiety to prawie połowa wszystkich zatrudnionych w kraju. Na Dolnym Śląsku aktywnych zawodowo jest 735 000 mężczyzn i 572 000 kobiet. W kraju 23% kobiet w wieku 15-24 pracuje zawodowo, w przedziale 25-34 jest ich już 71%, w przedziale 35-44 prawie 78%, ale w przedziale 55-59 już tylko 56%. 53% kobiet to osoby bierne zawodowo, w przypadku mężczyzn to 35%. Blisko 1/3 kobiet pracuje w sektorze publicznym.

Jeśli chodzi o płace, to do równouprawnienia jest jeszcze daleko. W 2014 roku kobiety zarabiały mniej średnio o 764 zł. Rozbieżność najbardziej rzucała się w oczy na kierowniczych stanowiskach: mężczyzna zarabiał średnio 9541 zł, kobieta 6975 zł oraz w grupie robotników przemysłowych i rzemieślników – mężczyzna 3478 zł, kobieta – 2391 zł. Więcej szczegółów na slajdach.

Jeśli chodzi o bezrobocie, to według danych PUP liczba bezrobotnych kobiet w Wałbrzychu i powiecie maleje z roku na rok, tak jak mężczyzn, ale... wolniej. W roku 2013 było 6084 bezrobotne kobiety i 5955 bezrobotnych mężczyzn, w 2015 – 3958 kobiet i 3531 mężczyzn, w 2016 – 3533 kobiety i tylko 2889 mężczyzn.

W 2016 roku w Wałbrzychu i powiecie było zarejestrowanych 378 bezrobotnych kobiet w wieku 15-24 lata, 1083 w wieku 25-34 lata, 924 w wieku 35-44 lata, 614 w wieku 45-55 lat, 445 w wieku 55-59 lat i 89 po sześćdziesiątce. 1156 z nich nie miało wykształcenia ponadgimnazjalnego, 795 miało wykształcenie zawodowe, 810 policealne zawodowe, 356 to bezrobotne absolwentki liceów, a 407 kobiety z wykształceniem wyższym.

 

Decyduje czas pracy, transport i wygląd

Jeśli chodzi o tak zwane „grupy defaworyzowane”, mające większe problemy ze znalezieniem pracy, to w 2016 roku było u nas 378 bezrobotnych kobiet poniżej 25 roku życia (rok wcześniej 466), 843 powyżej 50 lat (rok wcześniej 1012), i 1896 długotrwale bezrobotnych (było 2185). Mężczyzn długotrwale bezrobotnych było tylko 1416. Także przepływ kobiet przez urząd pracy pozostaje na wyrównanym poziomie. W ubiegłym roku zarejestrowały się 6172 kobiety, a wyrejestrowało się 6340 kobiet, tylko około połowa z powodu podjęcia pracy. Co ciekawe, liczba osób, które wyrejestrowały się ze względu na podjęcie pracy w przypadku kobiet i mężczyzn była prawie taka sama – 3232 i 3234.

- Duża ilość bezrobotnych kobiet jest związana między innymi z tym, że niewiele zakładów pracy oferuje pracę dla nich w godz. 7.00 – 16.00, kiedy działają żłobki, przedszkola i świetlice szkolne. Kobiety cechuje też mniejsza niż mężczyzn mobilność transportowa, mniej jest ofert pracy dla ich kwalifikacji, ogólnie też przejawiają brak wiary w swoje siły i umiejętności – diagnozowała dyrektor PUP. – Co ciekawe, coraz chętniej zatrudniane są kobiety powyżej 50-tego roku życia i, jak wynika z tego, co mówią pracodawcy i pracownice, przeszkodą przestaje być wiek, a staje się nią wygląd, choć raczej nie tyle wygląd, co brak prezentacji w tym zakresie. Pracodawcy już mniej chętnie pozwalają pracownicom odejść, jest mniej powrotów do rejestrów.

Jak mówi Marzena Radochońska, działania urzędu pracy okazały się skuteczne wobec części wałbrzyszanek i mieszkanek powiatu, bo w 2016 roku 603 kobiety rozpoczęły płatne staże, 118 otworzyło działalność gospodarczą, 84 wzięły udział w pracach interwencyjnych, 57 w robotach publicznych, a 17 skorzystało z bonu na zasiedlenie. Jednak liczba stażystek spada – w 2015 było ich 741, a rok wcześniej 771. W roku 2015 także działalność gospodarczą założyło więcej, bo 153 kobiety.

Czytaj też:
CZAS NA KOBIETY W GOSPODARCE I POLITYCE (ZDJĘCIA)
WAŁBRZYCH - MIĘDZYNARODOWY STRAJK KOBIET ZA NAMI (FOTO)
ZATAŃCZYŁY PRZECIW PRZEMOCY - ONE BILION RISING 2017 (FOTO)
NOWY POMYSŁ NA WALKĘ Z ALKOHOLIZMEM, SZCZEGÓLNIE U KOBIET


Tekst i foto: Magdalena Sakowska