Wałbrzyski Powiatowy Urząd Pracy zamieścił serię ogłoszeń dotyczących służb mundurowych. Pilnie poszukiwani są strażacy, strażnicy miejscy, żołnierze i policjanci.


Sześciu strażaków

Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu ogłosił nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia to 6 osób. Stanowisko: stażysta, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2, specjalizująca się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym, 6 etatów. Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych. System pełnienia służby: zmianowy.

WYMAGANIA:

a) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

b) wymagania mile widziane (preferowane) wynikające ze specyfiki docelowo zajmowanego stanowiska:

 • wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie: chemii, biologii, fizyki lub tytuł technika w wyżej wymienionym zakresie,

 • uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,

 • uprawnienia ADR,

 • ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w teście sprawności fizycznej powinno być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu. Koszty badań lekarskich i zaświadczeń pokrywa zainteresowany.

Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem „Nabór do służby w KM PSP w Wałbrzychu – 2018”, w terminie do 09.04.2018r., w godz. od 7.30 do godz. 15.30
w sekretariacie Komendy lub przesłać drogą pocztową na adres:

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych.

Szczegółowych informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego udziela Sekcja Organizacyjno –Kadrowa KM PSP w Wałbrzychu od pn. – pt. w godz. 7.30.-15.30, tel. 74 8877207 lub 74 8877 270.

OPIS POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Selekcja kandydatów będzie obejmowała VII etapów.

Termin składania dokumentów

26.03.2018-09.04.2018r.

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

-

Etap I – weryfikacja złożonych dokumentów

10.04.2018r.

 

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

11.04.2018r.; tablica informacyjna, strona internetowa, BIP KM PSP w Wałbrzychu,

Etap II – próba wydolnościowa - Harvard Step-Up test oraz próby sprawnościowe

16.04.2018r.

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych;

boisko lekkoatletyczne przy Hali Sportowej
ul. Słoneczna 1 w Szczawnie Zdroju

16.04.2018r.; tablica informacyjna, strona internetowa, BIP KM PSP w Wałbrzychu,

Etap III – sprawdzian lęku wysokości

18.04.2018r.

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

18.04.2018r.; tablica informacyjna, strona internetowa, BIP KM PSP w Wałbrzychu,

Etap IV – test z pływania

18.04.2018r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu

 

19.04.2018r.; tablica informacyjna, strona internetowa, BIP KM PSP w Wałbrzychu,

Etap V – test wiedzy

20.04.2018r.

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

20.04.2018r.; tablica informacyjna, strona internetowa, BIP KM PSP w Wałbrzychu,

Etap VI - rozmowa kwalifikacyjna

20.04.2018r.

Komenda Miejska PSP
w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

24.04.2018r.; tablica informacyjna, strona internetowa, BIP KM PSP w Wałbrzychu,

Ogłoszenie zbiorczych wyników (etapy I-VI)

25.04.2018r.

-

25.04.2018r.; tablica informacyjna, strona internetowa, BIP KM PSP w Wałbrzychu,

Etap VII – sprawdzenie zdolności psychicznej i fizycznej kandydatów do służby w KM PSP w Wałbrzychu

od 26.04.2018r.

Dolnośląska Rejonowa Komisja Lekarska we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39, 53-501 Wrocław

niezwłocznie po otrzymaniu orzeczeń lekarskich

 

Pięciu strażników miejskich

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: strażnik Straży Miejskiej – aplikant. Do objęcia jest 5 etatów. Kandydaci na to stanowisko muszą spełniać następujące wymagania związane z wykonywaniem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie;

   2) ukończone 21 lat;

   3) korzystanie z pełni praw publicznych;

   4) wykształcenie co najmniej średnie;

   5) nienaganna opinia

   6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

   7) uregulowany stosunek do służby wojskowej

   8) kandydat /tka nie był/a skazany /a prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

   a) prawo jazdy kategorii B

   b) umiejętność obsługi komputera.

Zakres wykonywanych zadań: ochrona porządku publicznego na terenie gminy Wałbrzych.
Aplikant – strażnik Straży Miejskiej w Wałbrzychu to stanowisko strażnicze, dla którego w zakresie podstawowych zadań uwzględnia się pracę w terenie, poza biurem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 9 kwietnia 2018 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6 58-300 Wałbrzych

W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogę elektroniczną )do drugiego etapu naboru. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w budynku przy pl. Magistrackim 1.


Oficerowie, podoficerowie i szeregowi - lubuskie...

5. Lubuski pułk artylerii w Sulechowie prowadzi pilny nabór na wolne stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

Minimalne wymagania na stanowiskach:

- oficerowie - wykształcenie magisterskie, znajomość języka angielskiego według STANAG 6001 na poziomie 1111 (preferowane 2222), niekaralność;

- podoficerowie - wykształcenie średnie, niekaralność;

- szeregowi - ukończenie co najmniej gimnazjum, niekaralność.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdą środę o godz. 8.00 (ul. Wojska Polskiego 1, 66-100 Sulechów). W skład kwalifikacji wchodzi sprawdzian z wychowania fizycznego, rozmowa z psychologiem - konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz rozmowa z Dowódcą jednostki. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko w strukturach 5 pułku artylerii w Sulechowie.

Podczas kwalifikacji kandydat powinien posiadać:

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły i kursy;

- strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową);

- prawo jazdy;

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

Kontakt:

- mjr Maciej KACZMAR tel. 261 569 635 (oficerowie);

- chor. Robert Kuzikiewicz tel. 261 569 644 (podoficerowie i szeregowi).

W WKU w Zielonej Górze chętnych poszukuje także 17. Brygada Zmechanizowana,  34. Brygada Kawalerii Pancernej, 11 Batalion Dowodzenia, 4. Pułk Przeciwlotniczy, 11 Batalion Remontowy i 35. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

... i nasz region

Poszukiwani są też ochotnicy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kłodzku (powiaty: kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, dzierżoniowski, kamiennogórski, wałbrzyski i Wałbrzych – miasto) - do składania wniosków do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku o powołanie  do służby przygotowawczej.

Turnusy służby przygotowawczej w 2018 roku: 

Na potrzeby korpusu oficerów:
 • od 8 stycznia do 6 lipca 2018 r.
Na potrzeby podoficerów:
 • I turnus:     od 1 lutego do 29 czerwca 2018 r.
 • II turnus:    od 3 lipca do 30 listopada 2018 r.
Na potrzeby szeregowych:
 • I turnus:   od 8 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.
 • II turnus:  od 7 maja do 31 sierpnia 2018 r.
 • III turnus: od 4 września do 21 grudnia 2018 r. – JW.
                od 25 września do 21grudnia 2018 r. – Ośrodki szkolenia

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku, przy ul. Walecznych 61 (pokój 23)  lub pod numerem telefonu: 261 647 430 lub 431.  


Oraz policjanci (dużo)

W tym roku na terenie województwa dolnośląskiego przyjętych do służby w Policji zostanie jeszcze 250 osób. Do wałbrzyskiej jednostki 20 marca trafiło czworo nowych funkcjonariuszy, którzy najbliższe pół roku spędzą w szkole Policji w Katowicach, Pile, Legionowie lub Słupsku. Kolejny termin przyjęcia do policji na terenie naszego województwa zaplanowany został na 2 lipca 2018 roku. Wtedy to w szeregi formacji wstąpi 70 osób. Kolejne terminy: 24 września – 80 osób i 27 grudnia – 100 osób. Wymagane dokumenty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2.


Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
- tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- prawo jazdy kategorii „A” lub „C”. 

W pierwszej kolejności należy przejść test wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Następnie należy poddać się testowi sprawności fizycznej posiadając aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu, a także strój i obuwie sportowe.

Kolejnym etapem rekrutacji są badania psychologiczne, a po pozytywnym przejściu tego etapu - rozmowa kwalifikacyjna. Następnie kandydaci zostają poddani specjalistycznym badaniom lekarskim i po pozytywnym orzeczeniu komisji lekarskiej trafiają na listę rankingową. Ostatecznie od niej zależy, czy kandydat zostanie przyjęty do służby.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne - infostrów