Ośmiu poszukiwanych specjalistów: inspektorzy i podinspektorzy, specjalista od poligrafii, animator kultury, dyrektor, dwaj pracownicy sądowi i inni.


Poligrafia

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”
w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. poligrafii. Rodzaj umowy - umowa na czas nieokreślony, po miesięcznym okresie próbnym. Wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie (1 etat). Planowany termin rozpoczęcia pracy – 01.02.2019 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem:
wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie poligrafa, co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku managera w zakładzie poligraficznym, niekaralność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 18.01.2019 r., na adres: Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”, ul. 1-go Maja 112 58 - 305 Wałbrzych, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Victoria”– Specjalista
ds. poligrafii”. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Podinspektor od podatków

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora
w Biurze Rozliczeń Podatku VAT, Rejestru Umów - 1 etat. Kandydat ubiegający się o to stanowisko pracy musi mieć wykształcenie wyższe. Wymagania dodatkowe to m. in.: wiedza z zakresu: ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej oraz przepisów wykonawczych, znajomość przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego, praktyczna znajomość dokumentacji i ewidencji podatku VAT,
umiejętność analizy rejestrów VAT oraz sporządzania deklaracji podatkowych VAT-7,
VAT-27 i korekt deklaracji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska
oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 18 stycznia 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.

... i od księgowości

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora
w Biurze Księgowości Podatkowej. Wymagania podstawowe: wykształcenie średnie i minimum 3-letni staż pracy w księgowości lub wykształcenie wyższe. Wymagania dodatkowe: specjalistyczna wiedza z zakresu ogólnego prawa podatkowego,  doświadczenie w zakresie obsługi klienta, umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 18 stycznia 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.

Inspektor od edukacji

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora w Biurze Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w wymiarze 1/2 etatu. Kandydat ubiegający się o to stanowisko pracy musi mieć wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne, pedagogiczne lub studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, profilaktyki i socjoterapii, organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, a także minimum 5 lat stażu pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, doświadczenie w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, minimum dwuletnie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i koordynowaniu
programów wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla kadry pedagogicznej (minimum 20 przeprowadzonych warsztatów i szkoleń).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 18 stycznia 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.

Animator

Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: animator kultury. Wymiar czasu pracy – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim oraz teren Gminy Walim. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym możliwe przedłużenie umowy.

Wymagania: m. in. wykształcenie co najmniej średnie, niekaralność, umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych, umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku internetowym, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych (również w niedziele i święta).

Termin złożenia ofert upływa z dniem 11 stycznia 2019r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim. Informacje o wynikach naboru zostaną opublikowane na BIP CKiT.


Dyrektor

Burmistrz Mieroszowa 
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów. Wymiar czasu: pełny etat.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne, co najmniej 5-letni staż pracy, niekaralność, stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku, przedłożenie w formie pisemnej autorskiego programu działania Mieroszowskiego Centrum Kultury
w Mieroszowie na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem warunków organizacyjno - finansowych instytucji, według wzoru w BIP UMiG Mieroszów.

Oferty należy składać do 4 lutego 2019 r. do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie”– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1,58-350 Mieroszów, I piętro, pok. nr 7 - sekretariat. Oferty można przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Niepodległości 1, 58-350
Mieroszów.


Sekretarz i referendarz

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu poszukuje osoby do pełnienia obowiązków sekretarza sądowego. Miejsce pracy: Juliusza Słowackiego 10, 58-300 WałbrzychUmowa o pracę na czas określony. Zakres obowiązków: praca w wydziale orzeczniczym m.in. protokołowanie na rozprawach, wysyłanie wezwań, zawiadomień. Praca na cały etat.
Data rozpoczęcia: 28.01.2019. Wynagrodzenie brutto: od 2 250 zl. Dokumenty można składać na adres Sądu Rejonowego (wydział kadr, p. 23) do 12 stycznia.

Sąd Rejonowy poszukuje również osoby na stanowisko referendarza sądowego. Kandydat musi mieć ukończone studia prawnicze i tytuł magistra prawa, musi też być po zdanym egzaminie na referendarza, sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza lub radcę lub mieć ukończoną aplikację.
Zakres obowiązków: samodzielne wykonywanie czynności administracji sądowej i czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania, sporządzanie projektów zarządzania, orzeczeń lub ich uzasadnień. Praca na cały etat. Data rozpoczęcia: 01.03.2019. Wynagrodzenie brutto: od 8055,58 zł. Oferty pracy wraz z załącznikami należy składać do 18 stycznia.


Muzykoterapeuta

To specjalista poszukiwany przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu
. Wykształcenie wyższe (w tym licencjat), kierunek: muzyczne, specjalizacja: oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, pedagogika specjalna. Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć muzycznych, nauka śpiewu, gry na instrumentach, przygotowanie do występów artystycznych osób niepełnosprawnych. Umowa o pracę na okres próbny. Wymiar etatu: 0.25. Data rozpoczęcia: 1.02.2019. Wynagrodzenie brutto: od 562,5 zł.


Opr. MS, ELW
Foto: ilustracyjne