Kolejną transzę na likwidację kopciuchów uruchomił Boguszów-Gorce. Tu już trwa nabór wniosków. Szczawno-Zdrój walczy ze smogiem i będzie likwidować kolejną partię palenisk.

Nabór wniosków trwa

Zastępca Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie realizowanych w 2020 r. przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Boguszowa-Gorc. Przedsięwzięcia te mają na celu ochronę powietrza, związaną z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie do 14.08.2019 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach pok. nr 105 lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. Wnioski, złożone po wymienionym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Informacje oraz wzory dokumentów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej gminy (www.boguszow-gorce.pl) oraz u zarządców nieruchomości. Dotacja może dotyczyć wymiany pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy albo kotły/grzejniki/urządzenia grzewcze zasilane prądem elektrycznym.

O dotację mogą się starać osoby fizyczne będące właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; najemcy lokali mieszkalnych lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela nieruchomości i osoby prawne będące właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Maksymalna kwota dotacji to 75% kosztów brutto przedsięwzięcia, lecz kwota nie wyższa niż 7.000 zł.
Warunkiem przekazania dotacji celowej jest zawarcie pisemnej umowy oraz zrealizowanie i rozliczenie przedsięwzięcia zgodnie z umową, w terminie do dnia 15.11.2020. Limit środków w ramach naboru na rok 2020 wynosi 200 tys. zł.

Wnioskodawca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie zobowiązany do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku o dofinansowanie - dowodu tożsamości, pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót, orzeczenia o niepełnosprawności, zgody współwłaścicieli, umowy najmu.
Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/6776.


Cztery gminy walczą o środki

Gmina Szczawno-Zdrój wspólnie z Czarnym Borem, Starymi Bogaczowicami oraz gminą miejską i wiejską Kamienna Góra złożyła wniosek do IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej dotyczący dofinansowania do wymiany kotłów opalanych tradycyjnie w zabudowie wielo- i jednorodzinnej. Szczawno-Zdrój ubiega się o kwotę blisko 1,5 mln zł. Dzięki dotacji udałoby się zlikwidować kolejnych 100 pieców węglowych. W poprzednich latach zlikwidowano blisko 230 takich palenisk.


Złożenie wniosku poprzedzone zostało ankietą wśród mieszkańców. Chętnych na dofinansowanie zgłosiło się 100 osób. Kwota grantu może wymieść nawet 35 000 zł, a dofinansowanie obejmuje 70 % inwestycji.

- To kolejny element realizacji programu ograniczania tzw. niskiej emisji w Szczawnie-Zdroju – mówi Marek Fedoruk, burmistrz miasta. – Jakość powietrza w gminie uzdrowiskowej jest jednym z priorytetów. Przypomnę tylko, że taki program realizowany jest w gminie od 2015 roku, do 2018 dofinansowaliśmy 228 inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza – czyli zmianę systemu ogrzewania.

Cała wartość zadania to kwota 1.903.271,21 zł.
Projekt do IPAW został złożony 14 czerwca, rozstrzygnięcie będzie znane na początku stycznia 2020 roku.

Opr. ELW, MS
Foto: ilustracyjne