Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu jako jeden z siedmiu na Dolnym Śląsku realizuje program badań perinatologicznych, który jest finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Jakie badania obejmuje program i jaki jest jego cel?


Wałbrzyski szpital liderem diagnostyki noworodków

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Po
łożniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu realizuje program badań perinatologicznych, który jest finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego i obejmuje badania USG przezciemiączkowe oraz badania echokardiograficzne serca u noworodków.

Badania przeprowadzane są noworodkom urodzonym w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym naszego Szpitala w trakcie hospitalizacji lub w trybie ambulatoryjnym - w Poradni Neonatologicznej. W ramach programu planujemy wykonać u zdrowych noworodków ok. 1200 badań USG przezciemiączkowych i echokardiograficznych serca. 

Warunkiem udziału w programie jest miejsce urodzenia noworodka- odbiorcami badań są wyłącznie mali Dolnoślązacy. Istotnym kryterium przystąpienia do badań jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekun na udział w programie.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków poprzez działania poprawiające jakość opieki okołoporodowej. Projekt obejmuje badanie USG przezciemiączkowe oraz badanie echokardiograficzne serca. USG przezciemiączkowe to podstawowa metoda obrazowania mózgu i struktur okołomózgowych u niemowląt, pozwalająca na ocenę ośrodkowego układu nerwowego. Badanie wykonuje się po urodzeniu. Jest przydatnym narzędziem diagnostycznym pozwalającym w sposób szybki, prosty i bezpieczny rozpoznać nieprawidłowości o charakterze wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego, jak i wad wtórnych powstałych w wyniku niedotlenienia czy infekcji płodu. Badanie echokardiograficzne serca polega na dokładnym oglądaniu i ocenie mięśnia sercowego.  Jest ono całkowicie nieinwazyjne i pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie zarówno nieprawidłowości pod względem budowy, jak i funkcji elementów serca i naczyń. Ze względu na tak duże możliwości badania echokardiograficznego jest ono wykonywane jako pierwsze przy podejrzeniu wady serca u noworodka.

Profilaktyczne wykonanie badania ultrasonograficznego przezciemiączkowego oraz badania echokardiograficznego serca u noworodków pozwala na wczesne rozpoznanie ewentualnych wad lub chorób i wdrożenie odpowiedniego leczenia, zwłaszcza, że nieprawidłowości występujące u dzieci często nie dają żadnych objawów klinicznych. Badanie USG jest w pełni bezpieczne i bezbolesne dla dziecka, przy tym jest jednym z tańszych badań diagnostycznych.


7 szpitali w regionu

Na Dolnym Śląsku program badań perinatologicznych obejmuje opieką najmłodszych Dolnoślązaków. Program finansowany przez samorząd województwa dolnośląskiego kosztuje 450 000 złotych. Dzięki niemu badaniami objętych zostanie niemal 5 000 dzieci.

 - Stworzyliśmy program perinatologiczny po to, aby poprawić opiekę okołoporodową. Projekt jest uzupełnieniem wykonywanych w szpitalach badań. Dotyczy USG przezciemiączkowego oraz badania echokardiograficznego serca. Są to szybkie i bezpieczne narzędzia diagnostyczne pozwalające na wykrycie wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego oraz nieprawidłowości pod kątem budowy i funkcji serca. Poszerzamy badania diagnostyczne skierowane do noworodków poprzez objęcie opieką wszystkich noworodków urodzonych w szpitalach marszałkowskich. Chcemy, aby mali Dolnoślązacy mogli być szybko, sprawnie i kompleksowo diagnozowani – komentuje Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Program perinatologiczny realizowany jest przez podmioty marszałkowskie posiadające oddziały ginekologiczno-położnicze i neonatologiczne.

Realizatorzy projektu:

  1. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu – Lider projektu
  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  3. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  4. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
  5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  7. Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego
oprac. ELW
fot. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu