Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy.


 

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

 

 • Ekwiwalent kaloryczny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal np. 8 tabliczek czekolady
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

 

 • Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

 

 • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
  Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Należy wziąć tylko stosowne zaświadczenie z RCKiK
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  – Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca „Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców”

 

 • Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki swoich badań laboratoryjnych.
  O tym fakcie należy poinformować personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w czasie rejestracji.

 

 • Karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta
  Każdy dawca, który 3 razy oddał krew, może bezpłatnie otrzymać kartę identyfikacyjną grupy krwi. Chęć otrzymania takiej karty należy zgłosić w Rejestracji po 3 donacji. Więcej na temat karty identyfikacyjnej można dowiedzieć się pod adresem KrewKarta

 

 • Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.dawcomwdarze.pl

 

 • Zwrot kosztów przejazdu do najbliższego punktu poboru krwi za okazaniem biletu.
  Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

 

           

W obrębie działania RCKiK obowiązują następujące przywileje dotyczące przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi:

 

 

 • Bolesławiec – Zasłużeni HDK I stopnia (15 litrów kobieta, 18 litrów mężczyzna) są zwolnieni z opłaty za przejazd. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK.

Nie ma darmowych przejazdów w dniu donacji dla pozostałych Krwiodawców.

 

 • Jelenia Góra – Zasłużeni HDK są zwolnieni z opłaty za przejazd. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK i dowód osobisty.

 

Krwiodawca w dniu oddania krwi wraca za darmo z Punktu Poboru Krwi w Jeleniej Górze, na trasie Punkt Poboru Krwi - miejsce zamieszkania. W razie kontroli musi okazać dowód osobisty i wpis w Legitymacji HDK o oddaniu krwi w dniu przejazdu.

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr 171.XXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 marca 2016r. W sprawie cen i opłat za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Jeleniej Górze

oraz Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązujący od 07.04.2016r.

 

 • Świdnica – Zasłużeni HDK I stopnia (15 litrów kobieta, 18 litrów mężczyzna) mogą korzystać z przejazdów ulgowych. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK i dowód osobisty.

 

Nie ma darmowych przejazdów w dniu donacji dla pozostałych Krwiodawców.

 

 • Wałbrzych - Zasłużeni HDK I stopnia (15 litrów kobieta, 18 litrów mężczyzna) są zwolnieni z opłaty za przejazd. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK i dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Krwiodawca w dniu oddania krwi wraca za darmo z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, na trasie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - miejsce zamieszkania. W razie kontroli musi okazać dowód osobisty i wpis w Legitymacji HDK o oddaniu krwi w dniu przejazdu.

Podstawa prawna: Uchwała nr V/65/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

 

 • Świebodzice - Zasłużeni HDK są zwolnieni z opłaty za przejazd. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XVI/108/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice

 

Dawca po oddaniu honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi otrzymuje w placówce Polskiego Czerwonego Krzyża tytuł oraz legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:

 

 • Leki ze zniżkami.

Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania leków z listy leków refundowanych.

 • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Od 18 maja 2014r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Zobacz też:
Wałbrzych: Strażacy oddali krew [FOTO]
Bohaterska rodzina uratowała setki wałbrzyszan
Wałbrzych: krwiodawcy z honorami i medalami (FOTO)KCKiK
fot. Elżbieta Węgrzyn