Komu przysługuje urlop ojcowski i z jakich dodatkowych urlopów może skorzystać ojciec. Podpowiadamy, jakie prawa w ramach ubezpieczeń społecznych przysługują ojcu dziecka.

Urlop ojcowski

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie i można z niego skorzystać nie później niż do:

ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia

albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.

Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca. Jest on udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu.

Prawo do części urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński wynosi 20 tygodni. Gdy matka dziecka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego rezygnuje z pozostałej części, wykorzystuje ją pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Matka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować na rzecz ojca z części urlopu macierzyńskiego, gdy przebywa w szpitalu lub legitymuje się orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ojciec może także przejąć część tego urlopu
w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka. Jeśli matka dziecka, która nie była do tej pory objęta ubezpieczeniami społecznymi, podejmie pracę w wymiarze nie niższym niż połowa etatu, ubezpieczony – ojciec dziecka także może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik, a więc także ojciec dziecka, ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni - w przypadku urodzenia przez matkę jednego dziecka przy jednym porodzie lub 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Urlop ten przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Tym urlopem rodzice mogą się dzielić.

Czy ojcu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacjach losowych, kiedy rodzic musi opiekować się chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat albo zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat. Sytuacje losowe to nieprzewidziane zamknięcie przedszkola czy choroba matki. Jeśli nie mainnych członków rodziny, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę, przysługuje on również ojcu.