Data wydarzenia: 17.02.2017 17:00 - 17.02.2017 18:00
Miejsce wydarzenia: Siedziba SM Podzamcze

R A D A W S P Ó L N O T Y S A M O R Z Ą D O W E J i S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A ,,P O D Z A M C Z E ”

R A D A W S P Ó L N O T Y S A M O R Z Ą D O W E J
i S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A
,, P O D Z A M C Z E ”
Z A P R A S Z A J Ą
na spotkanie konsultacyjne
,, K O L O N O S K O P I A - złoty standard medycyny,
współczesna konieczność dla zachowania
zdrowia i długiego życia”
N a s p o t k a n i e z a p r a s z a m y w d n i u 1 7 l u t e g o br. g o d z i n a 1 7 ºº d o s i e d z i b y S P Ó Ł D Z I E L N I M I E S Z K A N I O W E J ,,PODZAMCZE” - S A L A K O N F E R E N C Y J N A
W t r a k c i e s p o t k a n i a b ę d z i e m o ż l i w o ś ć
z a r e j e s t r o w a n i a s i ę n a b a d a n i e / p r o s i m y
o z a b r a n i e d o w o d u o s o b i s t e g o / o r a z o t r z y m a - n i a B E Z P Ł A T N E G O ś r o d k a d o o c z y s z c z e n i a j e l i t a, a także wszelkich i n f o r m a c j i o b a d a n i u.