Na najbliższej sesji rady miejskiej wałbrzyscy radni przegłosują nowe stawki opłat za śmieci segregowane i mocno podwyższonych opłat za śmieci niesegregowane. Wiemy, jakie są propozycje nowych stawek przedstawione przez urząd miasta. Wiemy też, od kiedy mają obowiązywać.


O nowym operatorze i spodziewanych dużych podwyżkach opłat za śmieci pisaliśmy: WAŁBRZYCH: ALBA - PODWYŻKI I SUROWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI. Teraz znane są wysokości opłat, które mogą już w najbliższym czasie obowiązywać w naszym mieście. Władze miasta proponują zmianę w uchwale z 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

Ustęp pierwszy uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi 27,00 zł za 1 osobę miesięcznie.” (było 12 zł);
2) ust. 2 pkt 2 uchyla się; (brzmiał: Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały).
3) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 54,00 zł za 1 osobę miesięcznie; (było 20 zł).
2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) pojemnik 60 l -108,00 zł; (było 70 zł)
b) pojemnik 120 l - 134,00 zł; (było 88 zł)
c) pojemnik 240 l - 266,00 zł; (było 174 zł)
d) pojemnik 1100 l -776,00 zł; (było 504 zł)
e) pojemnik 2200 l - 1404,00 zł; (było 913 zł)
f) pojemnik kp-7 o pojemności 7000 l - 4630,00 zł (było 3010 zł)”.

Wyżej wymienione opłaty nie ulegają zmianie, jeśli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek segregacji i wynoszą tak jak dotąd od 54 zł za pojemnik 60-litrowy do 702 za 2200-litrowy i 2315 za pojemnik kp-7. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Wałbrzycha. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Uzasadnienie uchwały:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się między innymi (art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 t. j.):

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługa administracyjna tego systemu;
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W celu wykonania powyższych zadań konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych środków
finansowych. Przekłada się to bezpośrednio na mieszkańców, od których Gmina musi pobrać opłaty w takiej wysokości, aby pokryły one realizację zadania w całości. Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w całej Polsce, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają.Głównymi czynnikami wpływającymi na znaczący wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych są:

- wzrost opłaty za składowanie odpadów;
- wzrost ceny zagospodarowania frakcji "nadsita";
- wzrost minimalnego wynagrodzenia;
- skokowy wzrost cen paliw i energii;
- koszt dostosowania instalacji do nowych przepisów (zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny, nowe przepisy p. poż.)

W roku 2020 przewiduje się wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych, w tym odpadów z
tworzyw sztucznych. Ciągły wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych, przede wszystkim zmieszanych odpadów komunalnych, w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 723), określiło nowe wyższe jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowiskach. Zgodnie z tym rozporządzeniem stawka ta w 2020 r. wyniesie 270 zł/Mg. Stawki te mają bezpośrednie przełożenie na koszty ponoszone przez gminy za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości. Nadmienić należy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wałbrzych, pomimo ciągłego wzrostu, zarówno kosztów zagospodarowania odpadów, jak i ilości oddawanych odpadów, nie ulegały zmianom od 2013 roku.


Przy nowo obowiązującej stawce (27 zł za 1 osobę) mamy gwarancję, że standard obsługi
pozostanie na właściwym poziomie. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, należy określić stawkę opłaty podwyższonej. Określa się dwukrotność stawki podstawowej. Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty pozostaje bez zmian.

Na najbliższej sesji rady miasta radni będą przegłosowywać tę uchwałę. O wyniku głosowania powiadomimy.

Czytaj też:

WAŁBRZYCH: NOWY ODBIORCA ŚMIECI - CZY SPODZIEWAĆ SIĘ PODWYŻEK?
WAŁBRZYCH: KOMUNALNIK W CAŁKOWITYM ODWROCIE?
KTO BĘDZIE ODBIERAŁ ODPADY Z WAŁBRZYSKICH OSIEDLI?
WAŁBRZYCH: ZAPOWIADANA JEST DUŻA PODWYŻKA OPŁAT ZA ŚMIECI
WAŁBRZYCH: OTO NOWA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW (FOTO)
ŚMIECI - BĘDZIE NOWA INSTALACJA I MNIEJSZE ZAMIESZANIE
WAŁBRZYCH: PREZYDENT - RADYKALNY KONIEC Z PLASTIKIEM!
WAŁBRZYCH: CO SIĘ MOŻE ZMIENIĆ W NASZYCH POJEMNIKACH NA ŚMIECI?
WAŁBRZYCH: URZĄD MIASTA ZAOSTRZA POLITYKĘ W SPRAWIE ŚMIECI
WAŁBRZYCH: KONIEC TOLERANCJI DLA OSZUSTÓW ŚMIECIOWYCH
WAŁBRZYCH: UWAŻAJ, CO WYRZUCASZ DO ŚMIECI


RATUSZ W SPRAWIE ZMIANY ODBIORCY ODPADÓW
NOWY ODBIORCA WAŁBRZYSKICH ŚMIECI JUŻ WKRÓTCE
SYPIĄ SIĘ MANDATY ZA ŚMIECIOpr. i foto: Magdalena Sakowska