Dziś nasze miasto i region, podobnie jak większość kraju, przechodzi ze strefy zielonej do żółtej. Przypominamy, czym różni się taki obszar w kontekście obostrzeń od dotychczasowej strefy zielonej.

Oto najważniejsze zasady obowiązujące w żółtej strefie:

1. Zasłanianie nosa i ust obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
Obowiązuje
- w środkach transportu publicznego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

- w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).


- Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolniona jest też osoba uprawiająca sport (nie sprecyzowano jednak, czy wyczynowo czy przemieszczająca się powoli na deskorolce lub rowerze), na koniu też, wedle przepisów, można jechać bez maseczki.

- Spod obowiązku noszenia maseczek ustawodawca wyłączył też osoby przebywające na niektórych terenach. Maseczki nie trzeba nosić w obrębie: lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego oraz plaży.

2. Kongresy i targi w pomieszczeniach zamkniętych mogą się odbywać z ograniczeniem obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.​​​;
- ograniczenia - 1 osoba na 4 mkw.

3. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności (zakrywanie ust i nosa obowiązkowe).

4. Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach i na obiektach sportowych mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności (maseczki obowiązkowe).

5. Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni mogą odbywać się pod warunkiem limitu 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników przy zachowaniu dystansu między uczestnikami - 1,5 (maseczki obowiązkowe).

6. W restauracjach i ogródkach obowiązuje ograniczenie 1 osoba ma 4 mkw.

7. Na basenach i w aquaparkach obowiązuje ograniczenie 75 proc. obłożenia.

8. Hotele - tu stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

9. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i rekreacji przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw.

10. W siłowniach i klubach fitness obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 7 mkw.

11. W kinach zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 25% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

12. Sanatoria, uzdrowiska - warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

13. Zgromadzenia - zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

14. Kościoły - jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

15. Wesela - do 16.10.2020 r. na uroczystościach rodzinnych może być do 100 osób. Natomiast od 17.10.2020 r. - do 75 osób, z wyjątkiem obsługi. Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

16. Handel - obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

17. Kluby nocne, dyskoteki, parkiety taneczne - zakaz prowadzenia działalności.

18. Salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu - w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki – także jego opiekun.

19. Samoloty - obecnie jest obowiązek: zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego i dezynfekcji statku powietrznego, a także przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Strefa żółta nie różni się zatem od zielonej zasadami dotyczącymi m.in.
- transportu zbiorowego (obowiązkowe maseczki i ograniczenie liczby pasażerów do 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących),
- udziału w zgromadzeniach (150 osób) czy uczestnictwa w wydarzeniach religijnych (zakrywanie ust i nosa i dystans 1,5 m).


Przypominamy:
Żółta strefa w całej Polsce już od soboty.
Koronawirus: Kolejny dzień zwyżek statystyk [AKTUALIZACJA]
KORONAWIRUS WAŁBRZYCH I REGION: PRZEBIEG EPIDEMII DZIEŃ PO DNIU [LICZBY I WYDARZENIA]

oprac. ELW
fot. JK