8 grudnia 2020 przyznano środki w ramach drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i prawie 320 mln zł przeznaczono dla województwa dolnośląskiego. Jakie inwestycje za przyznane środki wykona Wałbrzych, a jakie gminy powiatu?Wałbrzych

Wałbrzych - 2 872 000,00 zł - Przebudowa z rozbudową (zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń) Laboratorium i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w Szpitalu Ginekologiczno –Położniczym w Wałbrzychu.
Wykonanie układu wentylacji z klimatyzacją- odzysk ciepła,instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wraz z przebudową sieci informatycznej. Pomieszczenia pracowni nie spełniają wymogu wysokości pomieszczeń dla pełnionej funkcji określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Przypominamy, że Wałbrzych występował również o dofinansowanie przebudowy stadionu na Nowym Mieście - Stadion na Nowym Mieście: Czy to jest teraz najważniejsza rzecz?


Gminy powiatu wałbrzyskiego - alfabetycznie


Gmina Boguszów-Gorce - 600 000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest program budowy przebudowy remontu chodników na terenie gminy wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Planowane jest wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów w obrębie przejść z montażem pochwytów dla rowerzystów.

Boguszów-Gorce - 1 200 000,00 zł - Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby przedszkola na I i II piętrze budynku. Projektowane przedszkole będzie 7 oddziałowe i przeznaczone dla max 175 dzieci. Projekt to 2 etap prac.

Boguszów-Gorce - 3 500 000,00 - Przebudowa rozbudowa i remont budynki z zasobu gminnej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Stworzenie pomieszczeń dla interesantów, stanowisk komputerowych, pom. Biurowych, Sali na potrzeby szkoleniowe. Obecnie budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych i jest w złym stanie


Gmina Czarny Bór - 1 645 636,32 zł - Remont 2 elewacji bocznych i elewacji tylnej, więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu oraz schodów zabytkowego budynku pałacowego w Czarnym Borze. Elewacje wymagają prac renowacyjnych. Dach, jego konstrukcja i pokrycie wymaga kapitalnego remontu. Schody z piaskowca zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Przeprowadzenie prac przy budynku zapobiegnie zniszczeniu wyremontowanej elewacji frontowej, uchroni przed niszczeniem pomieszczenia wewnątrz budynku.Poprawi stan techniczny budynku.

Czarny Bór - 700 000,00 - Budowa ciągu pieszo -rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego. Projekt pozwoli na połączenie Centrum Czarnego Boru, Obiektów sportowych i rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej autobusowej oraz kolejowej. Roboty drogowe, wod-kan i elektr.

Czarny Bór - 1 500 000,00 - Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - projekt polega na rozbudowie terenów rekreacyjnych i sportowych w g. Czarny Bór w zakresie budowy sieci wod-kan, miejsc parkingowych z miejscem do ładowania pojazdów elektrycznych oraz pojazdów typu CAMPER, powierzchni magazynowej gastronomicznej oraz usługowej.

Czarny Bór - 2 500 000,00 - Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze. Budynek parterowy wolnostojący bez podpiwniczenia. Powierzchnia 1 tys m2, sale, szatnie toalety kuchnie magazyny. Przewidziano 3 grupy dzieci.

Czarny Bór - 2 500 000,00 - Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze. Projekt polega na utworzeniu terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze. Projekt przewiduje wykonanie robót drogowych, robót w wok.kan, robót elektr. Sieci światłowodowej i mkaroniwelacje terenu. Problemem Gminy jest niezadowalająca sytuacja powstawania lokalnych przedsiębiorstw MŚP

Gmina Mieroszów - 500 000,00 zł - Inwestycja obejmuje modernizację chodników przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz na Pl. Niepodległości w Mieroszowie. Zakres robót: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudów, wymiana krawężników, wykonanie nawierzchni chodników, niezbędne prace w zakresie instalacji sanitarnych oraz roboty wykończeniowe. W ramach zadania planuje się dodatkowo wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na placu obok budynku przy ul. Kościelnej.

Mieroszów - 800 000,00 zł - Inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 24a w Mieroszowie oraz Golińsk 20. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz okładzin cokołu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych, remont klatki schodowej i dachu. Do budynku przy ul. Niepodległości 24a planuje się również wykonanie nowego przyłącza kan., gazowego i zagospodarowanie terenu.

Mieroszów - 1 100 000,00 zł - Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz ul. Żeromskiego w Mieroszowie. Prace będą polegać na wykonaniu ogrodzeń, rozbudowy placów zabaw, wyposażeniu obszarów w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia rekreacyjne/edukacyjne, oświetlenie solarne, stojaki na rowery), wykonaniu nasadzeń, nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni bezpiecznej ze żwiru pod urządzenia zabawowe i fitness.

Mieroszów - 2 500 000,00 zł - Inwestycja polega na budowie budynku remizy ochotniczej straży pożarnej z salą sportowo-edukacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną instalacją gazową, drogą dojazdową, dojściami, miejscami parkingowymi, zewnętrznymi instalacjami: fotowoltaiczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej.

Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - 550 000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr. 1 Szczawno-Zdrój, która obejmuje:- wymianę nawierzchni jezdni z asfaltowej na nawierzchnię z kostki granitowej, - zmianę nawierzchni chodników z kostki betonowej na nawierzchnię z płyt granitowych ciętych oraz kostki granitowej,- remont kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej,- modernizację części oświetlenia,- elementy małej architektury (ławki, kosze itp.). Zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz podniesienia estetyki przestrzeni publicznej w centrum uzdrowiskowego miasta. Ponadto stanowić będzie przedłużenie istniejącego traktu spacerowego w ul. Wojska Polskiego i ul. T. Kościuszki.

Szczawno-Zdrój - 4 000 000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju, które obejmuje:- budowę wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina w miejscu dawnej wieży, - zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją szaty roślinnej i drzewostanu oraz oznakowaniem miejsc historycznych (np. filii obozu Gross-Rosen), - budowę obiektu do jeżdżenia na rowerach, rolkach czy deskorolkach,- odbudowę spalonego amfiteatru w Parku Zdrojowym.


Gmina Walim - 600 000,00 zł - Przedmiot inwestycji: „Budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą”, zgodnie z nazwą Gmina planuje budowę obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark w pobliżu Zespołu Szkół w Walimiu. Obiekt będzie składał się z wielu różnych elementów/przeszkód dzięki którym będzie można rozwijać swoje umiejętności w jeździe rowerem,na rolkach, deskorolce itp. Oprócz tego przewiduje się wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej jak ławki, oświetlenie czy ogrodzenie.

W tym tekście zawarta jest informacja o pierwszej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Stadion na Nowym Mieście: Czy to jest teraz najważniejsza rzecz?

oprac. ELW
fot. Elżbieta Węgrzyn