Radni Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach podczas sesji 26 czerwca nie wyrazili wotum zaufania dla burmistrza.

Wotum zaufania

Za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania głosowało 2 radnych, 6 było przeciwko, a 7 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą dwukrotne nieudzielenie wotum skutkuje tym, że rada będzie mogła głosować projekt uchwały w sprawie referendum o odwołanie włodarza nieobdarzonego wotum zaufania.

Przypominamy, że burmistrz Boguszowa-Gorc po niespełna miesięcznym urzędowaniu został 19 grudnia 2018 aresztowany i przebywa w areszcie. Postawiono mu już trzy zarzuty, śledztwo trwa i jest uważane za rozwojowe. Ostatnio Sąd Okręgowy w Świdnicy przedłużył na wniosek Prokuratury Okręgowej areszt wobec Jacka C., o kolejne trzy miesiące - do 15 września. Szczegóły dotyczące sprawy przedstawiliśmy -BOGUSZÓW-GORCE: SPECJALNY ZESPÓŁ ŚLEDCZY BADA SPRAWĘ JACKA C..


Sprawozdanie finansowe i absolutorium

Radni zatwierdzili za to sprawozdanie finansowe za rok 2018 głosami 7 za i 8 wstrzymującymi się, ale nie udzielono absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. 15 radnych podczas tego głosowania wstrzymało się od głosu.

Jak wyjaśnia "Rzeczpospolita" uchwała w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu może uruchomić procedurę usunięcia go z urzędu. Uruchomienie tej procedury jest możliwe dopiero po przyjęciu przez radę odrębnej uchwały, przy czym nie może być ona podjęta wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.  Uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym. Dopiero przyjęcie tej uchwały skutkuje referendum.

Zobacz też:
JACEK C. Z KOLEJNYMI ZARZUTAMI I WNIOSKIEM O ARESZT
BURMISTRZ BOGUSZOWA-GORC W ARESZCIE I Z ZARZUTAMIoprac. i fot. ELW