Dziś, 23 kwietnia 2020, podczas pierwszej sesji Rady Miasta Wałbrzycha przeprowadzonej w formie zdalnej radni podjęli decyzję w sprawie zmiany przeznaczenia placu po targowisku Zielony Rynek przy ul. 1 Maja na teren pod zabudowę mieszkaniową.

Propozycja inwestycji

Inwestor zamierzający zrealizować inwestycję mieszkaniową - „Budowa budynku mieszkalno– usługowego z parkingiem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 1 Maja 22 w Wałbrzychu”, firma Z.I.U. „Projektowanie” mgr inż. Mariusz Mańczak, wystąpił w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej z wnioskiem o ustalenie jej lokalizacji na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania jako miejsce o funkcji handlowej. W istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru dla terenu tego przewidziano zachowanie funkcji targowiska, niezgodności z obowiązującym planem miejscowym dotyczą: funkcji terenu, linii zabudowy, wysokości zabudowy, a także liczby miejsc postojowych i ich lokalizacji. By zmienić przeznaczenie placu konieczna była pozytywna decyzja Rady Miasta. - Oczywiście jest to możliwe po spełnieniu szeregu warunków określonych w specustawie mieszkaniowej, między innymi podstawowym warunkiem jest zgodność proponowanej inwestycji z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W tym wypadku jest to spełnione - wyjaśnia przedstawiający uchwałę Lech Walusiak, kierownik biura Administracji Architektoniczno-Budowlanej.Co istotne, nie stwierdzono sprzeczności propozycji tej inwestycji z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. To przedsięwzięcie budowlane nie zostało uznane jako znacząco oddziałujące na środowisko. W uzasadnieniu czytamy też, że biorąc pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy stwierdzono, iż nie są one zaspokojone w stopniu wystarczającym a [...] lokalizacja planowanej inwestycji mieszkaniowej wychodzi naprzeciw realnym potrzebom miasta i jego mieszkańców oraz ma miejsce na obszarze przewidzianym w studium na taki cel. - Zmienił się właściciel terenu, zmieniło się zapotrzebowanie. Z punktu wiedzenia urbanistycznego zamknięcie tego fragmentu ulicy 1 Maja budynkiem - klamrą i jakby zakończeniem Śródmieścia jest jak najbardziej trafne - argumentuje Walusiak.

Piotr Kwiatkowski zapytał, czy budynek ten będzie otwarty, czy zamkniętą całością - zamkniętą oraz ogrodzoną przestrzenią. - Komisja urbanistyczna zwracała uwagę na to, by tej przestrzeni nie zamykać, by była dostępna dla wszystkich. W parterach mają się mieścić usługi, więc trudno byłoby ten obiekt zamknąć - wyjaśnia Walusiak.
Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie - 25 głosami.Jakie mieszkania mają powstać?

Dostarczoną przez inwestora koncepcję urbanistyczno-architektoniczną opisaliśmy - Zielony Rynek: Będzie nowoczesny budynek mieszkalny? [WIZUALIZACJE]

Zgodnie z nią ma powstać budynek (lub odrębne w sensie technicznym budynki przyległe do siebie ścianami szczytowymi). Uchwała Rady Miasta sugeruje, że budynek / budynki należy zaprojektować jako: spójny z zabudową śródmiejską poprzez sposób ukształtowania bryły, podział elewacji i detal przy uwzględnieniu związków przestrzennych i planistycznych z otoczeniem. Może liczyć 4 kondygnacje nadziemne z parkingiem podziemnym z elewacją frontową (lub ich sumą w przypadku zrealizowania obiektu, jako oddzielne technicznie budynki) o szerokości mierzącej do 94 m i z dachem płaskim.

Dla projektowanego budynku (lub odrębnych budynków przyległych do siebie ścianami szczytowymi) dopuszczono wykonanie antresoli w mieszkaniach na najwyższej kondygnacji, położonych w obrębie narożnika wyeksponowanego od strony zachodniej; ma (mają) mieć dachy zielone i wprowadzoną na parterze funkcji usługowej.W uchwale zawarto takie informacje jak powierzchnię użytkową mieszkań: minimalną – 33 m2 - maksymalną – 126 m2. Liczbę mieszkań: minimalną – 44 - maksymalną – 80, co w koncepcji inwestora się różniło się w jedynie odniesieniu wielkości mieszkań.
Zaznaczono też w uchwale, iż w kompleksie dopuszcza się przeznaczenie nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej mieszkań na działalność usługową, w tym handlową.
W porównaniu z założeniami inwestora powiększono liczbę miejsc parkingowych terenowych czy podziemnych przy kompleksie - minimalne wskaźniki miejsc parkingowych dla wyznaczono na 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie; a także 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lokali usługowych, w tym handlowych. Inwestor sugerował w swojej koncepcji współczynnik 0,5 – 2,0 miejsca na mieszkanie w zależności od wybranej opcji lich liczby.

Śródmieściu brak targowiska

Radni przy okazji omawiania przyszłości Zielonego Rynku rozmawiali o konieczności stworzenia targowiska z owocami i warzywami w Śródmieściu. O chęci stworzenia takiego miejsca dla polskich producentów żywności wspomniał radny Jerzy Langer, jednak radny Dolat oraz Kalinowski przyznali, że w naszym mieście nie wystawiają swoich płodów rolnych rolnicy i producenci żywności, na Piaskowej Górze takie produkty sprzedają handlowcy. Jedynie, jak wspomniał pan Mariusz Kalinowski, jesienią pojawiają się rolnicy handlujący ziemniakami. Piotr Kwiatkowski stwierdził, że o lokalizację takiego miejsca handlu postuluje od lat i służby stwierdzały, iż o takiej koncepcji wiedzą i poszukują lokalizacji. Radny Jacek Szwajgier przypomniał o "zielonych rynkach" tymczasowych działających np. a naszym partnerskim Freibergu, gdzie Rynek zmienia się na 3-4 godziny w targowisko i po wyznaczonym czasie handel się kończy. 

Dostarczoną przez inwestora koncepcję urbanistyczno-architektoniczną opisaliśmy
- Zielony Rynek: Będzie nowoczesny budynek mieszkalny? [WIZUALIZACJE]

Zobacz też:
WAŁBRZYCH: POŻEGNANIE Z ZIELONYM RYNKIEM [FOTO]

ZIELONY RYNEK CZEKA NA NOWE ŻYCIE
ZIELONY RYNEK ZAMKNIĘTY
TO JUŻ KONIEC ZIELONEGO RYNKU. PLAC NA SPRZEDAŻ


oprac. Elżbieta Węgrzyn
Wizualizacja źródło: Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna przygotowana przez pracownię Arcango z Wałbrzycha