Zadłużenie czynszowe to dla mieszkańców naszego miasta dramat życiowy, z którym z uwagi na indywidualne problemy trudno jest im się często zmierzyć. Jednak miasto proponuje zadłużonym różne opcje wyjścia ze spirali długów, a 17 lutego na sesji Rady Miejskiej przyjęto koleją uchwałę w tej sprawie. Co nowego proponuje gmina dłużnikom? Oto szczegóły.

Kolejny raz podają pomocną dłoń

- To jest wyciągnięta ręka z pomocą dla tych, którzy czasami mimo zaangażowania i tego, że chcą płacić czynsz, są osobami pracowitymi nie mogą tego spełnić w powodu choroby, wydarzeń losowych i przejściowo wpadają w trudności. Chcemy im w tym pomóc - wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, który iest inicjatorem tego przedsięwzięcia i to on wzmiankowaną uchwałę dotyczącą dłużników czynszowych zaproponował do rozpatrzenia podczas obrad Rady Miejskiej.   
- Są osoby, które czasem wskutek losowych wydarzeń nie są w stanie spełniać obowiązku płacenia czynszu. Każdy przypadek indywidualnie analizujemy, pracuje nad tym zespół stworzony z pracowników MZB. Dziękuję im za udział w przygotowaniu tej uchwały, dziękuję też Wydziałowi Windykacji, Finansowemu i Biuru Spraw Lokalowych - dodaje włodarz naszego miasta. 

W ostatnich latach w Wałbrzychu do osób z zadłużeniem czynszowym skierowano kilka propozycji pozwalających im "wyjść na prostą", spłacić dług i dołączyć do grona regularnie płacących. Były to propozycje, programy i działania dyscyplinujące jak:
- Wpis do BIG, KRD; odpracowywanie -TYSIĄCE MIESZKAŃCÓW OTRZYMA LIST Z OSTRZEŻENIEM

- Odpracują połowę, połowę im umorzą - DŁUŻNICY CZYNSZOWI DO PRACY!
- szansa na abolicję - aż 70% umorzenie - ZBLIŻA SIĘ ABOLICJA CZYNSZOWA
"Odpracuj swój dług", "zlikwiduj swój dług" -WAŁBRZYSZANIE SOLIDNIEJ PŁACĄ ZA CZYNSZ?
DŁUŻNICY CZYNSZOWI NA CENZUROWANYM


Uchwała z 17 lutego 2022 jest kolejnym krokiem miasta w walce z zadłużeniem czynszowym.


Kto może skorzystać z najnowszej propozycji? 

Wedle najnowszej uchwały o restrukturyzację zadłużenia czynszowego mogą się starać dłużnicy, którzy:
- 31 grudnia 2021 zalegali z opłatami,
- zawrą ugodę co do spłaty części zadłużenia  
- oraz wypełnia wszystkie warunki zawarte w umowie i uchwale;
- Co istotne, restrukturyzacja zadłużenia odbywa się na wniosek dłużnika lub dłużników solidarnych.

Dłużnik jest zobowiązany:
- złożyć wniosek o umorzenie,
- uznać wysokość zadłużenia mieszkania
- wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (zasady wywiadu określają przepisy o dodatkach mieszkaniowych)
- w razie niekompletności wniosku uzupełni jego braki, jeśli nie dopełni tego warunku wniosek nie będzie rozpatrywany,
- wniosek powinien być złożony w BOK zarządcy w dzielnicy, w której położone jest mieszkanie, którego wniosek dotyczy;
- ostateczny termin złożenia wniosku - 30 czerwca 2022.


Zasady umorzenia

Umorzenie ma być jednorazową pomocą i ma dotyczyć dłużników, których zadłużenie z tytułu czynszu i odsetki wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 - 6 000 zł lub więcej. Z tej opcji nie może skorzystać osoba samowolnie zajmująca lokal mieszkaniowy z zasobów Gminy Wałbrzych. Choć w tym przypadku jest możliwość protokolarnego przekazania samowolnie zajętego lokalu.
Im szybciej spłacisz część zadłużenia, tym większe możliwe umorzenie procentowe, i tak:
A - 90% umorzenia należności wynikających zalegania z opłatami czynszu może objąć dłużnika, który w terminie 30 dni od podpisania umowy spłaci 10% kwoty swoich należności;
B -  80% umorzenia należności może objąć dłużnika, który w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy spłaci 20% kwoty swoich należności;
C -  70% umorzenia należności może objąć dłużnika, który w terminie 20 miesięcy od podpisania umowy spłaci 30% kwoty swoich należności.

Objęci tym wsparciem muszą jednak spełnić dodatkowy warunek, a mianowicie od podpisania umowy o restrukturyzacji długu mają sumiennie - regularnie i terminowo - płacić bieżący czynsz. Jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku przez (w zależności od doboru wyżej wymienionej opcji) 12 - 20 miesięcy, automatycznie nie spełniają warunków umorzenia zawartych w uchwale. Umorzenie określonej powyżej części zaległości czynszowej nastąpi dopiero po upływie okresu zawartego w umowie, czyli w przypadku opcji A i B po upływie 12 miesięcy, a opcji C - 20 miesięcy.
Z tego jednorazowego wsparcia mogą skorzystać również osoby, które skorzystały wcześniej z programu "odpracuj swój dług".     

Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Zobacz też:
TYSIĄCE MIESZKAŃCÓW OTRZYMA LIST Z OSTRZEŻENIEM
DŁUŻNICY CZYNSZOWI DO PRACY!
ZBLIŻA SIĘ ABOLICJA CZYNSZOWA
WAŁBRZYSZANIE SOLIDNIEJ PŁACĄ ZA CZYNSZ?
DŁUŻNICY CZYNSZOWI NA CENZUROWANYM


Elżbieta Węgrzyn