Już w przyszłym tygodniu w Starej Kopalni kolejne spotkanie dla przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i innych osób, które mogą skorzystać z dotacji na modernizację swoich budynków. Do 5 września można zgłosić swoją chęć uczestnictwa w spotkaniu na ten temat.

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.3.4 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW  RPO WD 2014-2020 (TYP B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz TYP C: Projekty demonstracyjne)", zainteresowanych staraniem się o środki w ramach tych konkursów.

Miejsce i termin spotkania: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, 6 września w godzinach 10.00-15.00; rejestracja uczestników od godziny 9.45.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 5 września do godziny 10.00.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji. Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 164, fax. (74) 84 74 151. Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji albo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.


Opr. Magdalena Sakowska