We środę, 21 października wydane zostało zarządzenie prezydenta Wałbrzycha w sprawie sposobu realizacji wniosków o przydział nowo wybudowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. Staszica w Wałbrzychu, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych. Jakie warunki trzeba wg niego spełnić, by lokal uzyskać? Kto będzie miał pierwszeństwo?

Ostatnio pisaliśmy o zaawansowaniu budowy gminnego budynku wielorodzinnego przy ul. Staszica, gdzie powstały już trzy segmenty, a ostatni już rozpoczęto - Nowe Miasto: Budują ostatni segment. Wkrótce nabór [ZDJĘCIA].
W ostatnich dniach ogłoszono nabór wniosków chętnych do zasiedlenia 43 mieszkań komunalnych, które do końca lutego 2021 roku powinny zostać wybudowane. W wydanym przez prezydenta Wałbrzycha zarządzeniu określono ramy naboru - osoby o jakich dochodach mają największą szansę na mieszkanie i jacy starający się będą mieć pierwszeństwo.


Wedle dokumentu: wnioskodawcy oraz osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego ubiegające się wraz z wnioskodawcą o przydział nowego lokalu powinny udokumentować dochód gospodarstwa domowego, przez co należy rozumieć:

1) średni dochód gospodarstwa domowego z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie nowego lokalu w gospodarstwach jednoosobowych:
a) nie mniejszy niż 200% najniższej emerytury,
b)nie większy niż 400% najniższej emerytury,


2) średni dochód gospodarstwa domowego z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie nowego lokalu, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 2 i 3-osobowych:
a) nie mniejszy niż 140% najniższej emerytury,
b) nie większy niż 300% najniższej emerytury,

3) średni dochód gospodarstwa domowego z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie nowego lokalu, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 4 i więcej osobowych: a) nie mniejszy niż 120% najniższej emerytury, b) nie większy niż 300% najniższej emerytury,

2. Dochód, należy udokumentować:
1) w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy dostarczyć zaświadczenie za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przydział nowego lokalu o zatrudnieniu i wysokości dochodu, zgodnie z wzorem zaświadczenia określonym w zarządzeniu,
2) w przypadku emerytów i rencistów należy dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanym świadczeniu za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
3) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o do chodzie zgłoszonym do opodatkowania za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przydział nowego lokalu,
c) zaświadczenie z biura rachunkowego o dochodzie z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego.


Kto ma pierwszeństwo?

Tradycyjnie już preferowane są osoby młode z dziećmi, większą szansę na uzyskanie przydziału mają też osoby z kamienic przeznaczonych do rozbiórki, niepełnosprawne oraz seniorzy zdający swoje większe lokale do zasobu gminnego.
Pierwszeństwo przy wyborze wnioskodawców ubiegających się o przydział  nowego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Staszica w Wałbrzychu przysługuje:
1) Małżeństwom lub osobom pozostającym w faktycznym pożyciu, z których co najmniej jedna do dnia 30 listopada 2020r. nie przekroczyła 35 roku życia, wychowującym jedno lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat oraz osobom, które do dnia 30 listopada 2020 r. nie przekroczyły 35 roku życia i samotnie wychowują jedno lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat,
2) Małżeństwom lub osobom pozostającym w faktycznym pożyciu, z których co najmniej jedna nie przekroczyła do 30 listopada 2020r. 35 roku życia, nieposiadającym dzieci, zamieszkującym w lokalu niedostosowanym do potrzeb osób zamieszkujących w tym lokalu wynikających z warunków zdrowotnych, rodzinnych, społecznych i przynajmniej jedna zw/w osób jest zatrudniona na umowę o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych,
3) Wnioskodawcom lub członkom gospodarstwa domowego wspólnie ubiegającym się o lokal, którzy są osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) Najemcom lokali będących własnością Gminy Wałbrzych w wieku senioralnym, zamieszkującym w lokalu niedostosowanym do ich potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, rodzinnych i społecznych,
5) Najemcom zamieszkującym w budynkach, których właścicielem jest Gmina Wałbrzych przeznaczonych do rozbiórki i umieszczonych w planach rozbiórek budynków na lata 2019-2023, którzy do dnia zakończenia naboru  wniosków o najem nowych lokali nie otrzymali lokalu zamiennego,
6) Najemcom zamieszkującym w budynku, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych, który wymaga opróżnienia w związku z przebudową, modernizacją, remontem kapitalnym  lub remontem wynikającym z decyzji Powiatowego Inspektora Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, którzy do dnia zakończenia naboru wniosków o najem nowych lokali nie otrzymali lokalu zamiennego.


Nabór wniosków rozpoczęto, na dokumenty składać należ do urzędu miejskiego do końca listopada. Komplet dokumentów stanowi załącznik do zarządzenia: http://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/32931/zarzadzenie-nr-569-2020

Tradycyjnie już wnioski rozpatrywane będą wedle kryteriów pierwszeństwa i każdy z nich otrzyma liczbę punktów za ww. kryteria, a także zostanie zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez prezydenta Wałbrzycha. W przypadku takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo otrzymania nowego mieszkania otrzymuje wnioskodawca z niższym dochodem przypadającym na członka jego gospodarstwa domowego.

Przypominamy, że budowę prowadzi firma TWS GB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ostateczny koszt budowy zgodnie z zamówieniem publicznym to 11 086 980,00 zł. Do tej kwoty dojdą jeszcze koszty zastępstwa inwestorskiego. Budowa jest jednym z gminnych projektów dofinansowanych rewitalizacyjnych w 50% z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.Przypominamy informacje o budowie:
Nowy budynek na osiedlu. Kiedy nabór na mieszkania w już wykańczanym?
Nowe Miasto: Budują ostatni segment. Wkrótce nabór [ZDJĘCIA]

WAŁBRZYCH: CZY I GDZIE POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA KOMUNALNE? [FOTO]
NOWE MIASTO: BUDYNEK WIELORODZINNY MA JUŻ PARTER [FOTO]

WAŁBRZYCH: NOWY BUDYNEK PRZY UL. STASZICA JUŻ ROŚNIE (FOTO).  
BUDYNEK NA UL. STASZICA - WKRÓTCE POCZĄTEK BUDOWY [WIZUALIZACJE]

NOWY BUDYNEK MIESZKALNY NA UL. STASZICA [WIZUALIZACJE]

Mieszkania komunalne w Wałbrzychu

Plany na najbliższe miesiące: Wałbrzych: Czy i gdzie powstaną nowe mieszkania komunalne? [FOTO]
Nowy budynek na osiedlu. Kiedy nabór na mieszkania w już wykańczanym?

Mieszkania komunalne w rewitalizowanych kamienicach
Wałbrzych: Zajączka 7 i 8. Dziś ruiny, za rok luksus [ZDJĘCIA]
Wałbrzych: Remonty mieszkań i kamienic w różnych dzielnicach
Wałbrzych: Przestaną szpecić, powstaną tu komfortowe mieszkania
WAŁBRZYCH: NOWE MIESZKANIA PO REMONCIE ZA ŚRODKI UNIJNE [ZDJĘCIA]
Wałbrzych: Które kamienice do remontu za środki unijne? [FOTO]
WAŁBRZYCH Z EUROPEJSKIM DOFINANSOWANIEM. UMOWA PODPISANA!
120 MLN ZŁ Z UE NA REWITALIZACJĘ [LISTA PROJEKTÓW]

Remonty przy ul. Osiedleńców, Szczecińskiej i Różanej
Wałbrzych: Będą nowe mieszkania w 20 budynkach. Gdzie pierwsze? [WIZUALIZACJA]

20 BUDYNKÓW DO REMONTU. BĘDĄ NOWE MIESZKANIA [ZDJĘCIA]
WAŁBRZYCH: UL. OSIEDLEŃCÓW - BĘDZIESZ CHCIAŁ TUTAJ ZAMIESZKAĆ


Mieszkania komunalne przy ul. Husarskiej:
Nowy budynek na osiedlu. Kiedy nabór na mieszkania w już wykańczanym?

HUSARSKA: NOWY BUDYNEK KOMUNALNY ODDANY MIESZKAŃCOM (FOTO)
WAŁBRZYCH HUSARSKA: NOWY BUDYNEK UKOŃCZONY. KTO TU ZAMIESZKA?
PODZAMCZE HUSARSKA: ZAMIESZKAJĄ TU LEKARZE I PIELĘGNIARKI
PODZAMCZE-HUSARSKA: BĘDZIE ÓSMY BUDYNEK!
oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn