Wałbrzyskie lokale gastronomiczne otwierają się na klientów. Pisaliśmy już o tym, jak od poniedziałku 18 maja będzie wyglądała wizyta u fryzjera, a teraz zapraszamy do restauracji i kawiarni według nowych zasad.


Teraz w lokalach gastronomicznych musimy pamiętać o tym, że nie wszystko będzie tak, jak wtedy, kiedy się z nimi w marcu rozstawaliśmy. Musimy się nastawić na to, że kelnerzy czy barmani będą nam wydawali szereg zaleceń, do których trzeba się będzie zastosować. Pamiętajmy o tym, że na "naszych" czterech metrach kwadratowych nie powinno być nikogo innego, chyba, że to nasi bliscy. I że możemy usłyszeć, że brak wolnego miejsca, choć wolnych stolików będzie sporo. A jeśli ktoś lubi mieć na stoliku kwiaty, świeczkę i przyprawy - będzie mu czegoś brakowało. Do tego... w sumie nie powinno się zapraszać na kawę czy obiad osób spoza wspólnego ogniska domowego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu przedstawia szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Ich celem jest między innymi:


- Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.

- Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
- Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.


Obowiązki personelu


Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowe dezynfekowanie rąk po wykonanej usłudze.

Sanepid zaleca:


- zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,
- ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,
- ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,
- ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
- gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,
- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),
- restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,
utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,
- dbanie o higienę (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.).

Dotyczy to nie tylko pracowników mających bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również biurowych, kierowców, dostawców, serwisantów etc.Obowiązki klientów
i względem klientów

Personel musi zwracać szczególną uwagę na:

- Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
- Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
- Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
- Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
- Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
- Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą minimum 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksy, pomiędzy osobami.
- Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
- Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie planu sali na czas epidemii.
- Ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej (nie licząc tych wyłączonych z użytkowania).
- Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do lokalu.
- Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. 
- Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.
- Instrukcje w toaletach co do mycia rąk i zachowania higieny.Jeszcze kilka zaleceń

- Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

- Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
- Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
- Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.
- Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
- Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków) poprzez np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie powierzchni ekranów).
- Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.


Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta

Jak przypomina Sanepid, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dana osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Jednak jeśli taki podejrzany klient wejdzie do lokalu, obsługa lub inni klienci powinni to zgłosić kierownictwu obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Jeśli okaże się, że ta osoba rzeczywiście jest chora, kolejnym krokiem powinno być u
stalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w tych częściach lokalu, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


Inne zmiany po 18 maja:
WAŁBRZYCH, REGION: JAK BĘDZIE PRACOWAĆ FRYZJER? A JAK KOSMETYCZKA?
KORONAWIRUS: WIĘCEJ PASAŻERÓW W AUTOBUSACH, POWRÓT DO SZKÓŁ


Opr. MS
Foto: ilustracyjne