Prezydent Wałbrzycha ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów dwóch przedszkoli i pięciu szkół.Kandydaci mogą składać dokumenty w terminie do 13 kwietnia w Biurze Obsługi Klienta urzędu miejskiego (ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych.

Poszukiwani są kandydaci na dyrektorów:

1) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Wałbrzychu, przy ul. Mącznej 1a,
2) Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Wałbrzychu, przy ul. Kasztelańskiej 7,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu, przy ul. Wańkowicza 13,
4) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71,
5) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wałbrzychu, przy ul. Królewieckiej 7,
6) Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu, przy ul. Paderewskiego 17,
7) Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, przy ul. Kłodzkiej 29.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) tj.: jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole wchodzącej w skład zespołu,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie BIP urzędu miasta. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym.

Czytaj też:
KTÓRY DYREKTOR SZKOŁY NAJLEPIEJ ZMOTYWOWANY?
SZKOŁY DOSTAŁY NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
NAUCZYCIELE I DYREKTORZY DOSTANĄ NAGRODY PIENIĘŻNE
ZWIĄZKI ZANIEPOKOJONE LIKWIDACJĄ WAŁBRZYSKICH GIMNAZJÓW
MNIEJ DZIECI W WAŁBRZYSKICH SZKOŁACH

WAŁBRZYSCY NAUCZYCIELE TRAFIĄ NA BRUK

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn