Od 1 września urząd miejski w Głuszycy rozpocznie przyjmowanie wniosków od mieszkańców ubiegających się o stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.


Jak informuje urząd miasta w Głuszycy, stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki i jest zameldowany na terenie gminy, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 złotych netto. Stypendia szkolne przeznaczone są na: częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, także wyrównawczych, częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania i pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

 

Również od 1 września urząd miejski w Głuszycy będzie przyjmował wnioski o stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi 35 złotych miesięcznie i mogą je otrzymać uczniowie o odpowiedniej średniej ocen, co najmniej 5,5. W gimnazjum to już 40 zł i średnia ocen 5,0. Są też przewidziane stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczestników olimpiad i innych zdolnych uczniów oraz młodych sportowców. To 30 zł miesięcznie.

 

Informacji udziela inspektor ds. oświaty Aneta Literska  tel. 74 84 59 479, pok. nr 13. Wnioski można pobierać w szkołach na terenie gminy, w urzędzie miejskim w pok. nr 1, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września w pok. nr 13. w urzędzie miejskim.

 

Opr. Magdalena Sakowska