Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha stanowczo sprzeciwiają się proponowanym przez obecny rząd zmianom w ustawie Prawo oświatowe. Wystosowano w tej sprawie apel, który 30 września 2021 omawiano na sesji i poddano głosowaniu. Oto jego treść.

APEL RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 30 września 2021 r. do Ministra Edukacji i Nauki oraz Premiera w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektowanych rozwiązań w ustawie o zmianie ustawy Prawo Oświatowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym [...] Rada Miejska Wałbrzycha przyjmuje apel następującej treści:
§ 1.
Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha stanowczo sprzeciwiają się proponowanym przez obecny rząd zmianom w ustawie Prawo oświatowe.

§ 2.
Radni w obawie przed konsekwencjami planowanych zmian wzywają do wstrzymania procedowania projektowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe.

§ 3.
Apel wraz z załącznikiem zostaje przekazany Ministrowi Edukacji i Nauki oraz Premierowi w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.
Apel podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.Załącznik
do Apelu Rady Miejskiej Wałbrzycha do Ministra Edukacji i Nauki oraz Premiera w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektowanych rozwiązań w ustawie o zmianie ustawy Prawo oświatowe


Rada Miejska Wałbrzycha, w poczuciu odpowiedzialności za właściwą realizację zadań oświatowych realizowanych przez Gminę Wałbrzych jako organ prowadzący szkoły publiczne, stanowczo sprzeciwia się planowanym przez obecny rząd zmianom w Prawie Oświatowym. Proponowane zmiany mogą doprowadzić do upolitycznienia szkół, ograniczenia roli samorządów lokalnych, a także ograniczenia autonomii dyrektorów szkół. Jako radni uważamy, że zmiany te stwarzają możliwości do nadużywania władzy oraz eliminowania niewygodnych politycznie postaw lub tematów ze szkół (np. edukacja antydyskryminacyjna, edukacja seksualna czy klimatyczna itp.).


Na przestrzeni wielu dekad Rada Miejska
Wałbrzycha wykazała się niezwykłą odpowiedzialnością w dostosowywaniu podległych placówek oświatowych do najnowszych wymagań cywilizacyjnych. Stało się tak dzięki olbrzymiemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu Gminy Wałbrzych. W sytuacji permanentnego zaniżania subwencji oświatowej, a tym samym niespotykanego na dotychczasową skalę inwestowania środków gminnych w finansowanie zadań oświatowych, planuje się ograniczanie prawa do współdecydowania o kształcie współczesnej szkoły.


Po wprowadzeniu proponowanych zmian Gmina będzie organem prowadzącym szkoły jedynie z nazwy. Wyboru dyrektora, jak i możliwości jego odwołania ze stanowiska będzie mógł dokonać Kurator Oświaty. O tym jakie zajęcia dodatkowe będą odbywać się w szkołach również ostatecznie zadecyduje Kurator. W ten sposób Kurator Oświaty, działając jednoosobowo i w sposób uznaniowy, będzie mógł przekreślić wieloletni dorobek społeczności danej szkoły lub konkretnego dyrektora.


Uważamy,
że proponowane w ustawie Prawo oświatowe zmiany:

•są szkodliwe i niekorzystne dla uczniów,

•ograniczają autonomię szkół, dyrektorów oraz nauczycieli,

•pozbawiają uczniów możliwości korzystania z wsparcia i doświadczenia organizacji pozarządowych,

•obniżają status zawodowy nauczycieli,

•pogłębiają kryzys kadrowy w szkołach,

•ograniczają rolę samorządów, jako organów prowadzących szkoły,

•prowadzą do centralizacji edukacji,

•zmierzają w kierunku ideologizacji szkoły.

W
związku z powyższym, przedstawione propozycje oceniamy jednoznacznie negatywnie i apelujemy o wstrzymanie procedowania projektu zmian w ustawie Prawo Oświatowe, który odbieramy jako próbę niszczenia polskiej edukacji i powrotu do mrocznych czasów oświaty autokratycznej.


Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 1 - przeciwko, 1 - nie głosował, 2 - było nieobecnych. 


Nasze ostatnie teksty dotyczące kwestii edukacji:

Wałbrzych: Którzy nauczyciele i dyrektorzy szkół otrzymali nagrody?

Kiedy przerwy w nauce? - Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

2021 - Wałbrzych: Nowi dyrektorzy i nauczyciele mianowani [FOTO]

2020 - Wałbrzych: Szkoła w cieniu epidemii. Czy dzieci są bezpieczne? [FOTO]
Wałbrzych: Oto nasi Prymusi 2020 i wolontariusze [ZDJĘCIA i LISTA]

Wałbrzych: Oto najzdolniejsi uczniowie i studenci [FOTO i LISTA]
Wałbrzych więcej dopłaci do oświaty

Wałbrzych: Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia prezydenta 2018 [FOTO]
Wałbrzych: Oto Prymusi 2018 i wolontariusze [FOTO i LISTA]
Wałbrzych: Oto najzdolniejsi uczniowie i studenci w mieście [FOTO]oprac. ELW
fot. archiwalne