Jak zawiadamia dolnośląski urząd marszałkowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji za Granicą rekrutuje polskich nauczycieli do pracy za granicą.

Ośrodek prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2017/18 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Poszukuje nauczycieli polonistów, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów to 10 grudnia 2016 r. Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli.

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii),

2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,

3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie ORPEG w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism,  w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Czytaj też:
REFORMA EDUKACJI OPÓŹNI SIĘ O ROK
WAŁBRZYSCY NAUCZYCIELE ŚWIĘTOWALI W KSIĄŻU (ZDJĘCIA)
NAUCZYCIELE I DYREKTORZY DOSTANĄ NAGRODY PIENIĘŻNE
MNIEJ DZIECI W WAŁBRZYSKICH SZKOŁACH

WAŁBRZYSCY NAUCZYCIELE TRAFIĄ NA BRUK
NOWI NAUCZYCIELE MIANOWANI Z WAŁBRZYCHA ŚLUBOWALI
MINISTER EDUKACJI: REWOLUCJA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Pixabay