WSSE "Invest-Park" w Wałbrzychu ogłosiło nabór na prezesa i wiceprezesów spółki.


Będzie kolejna zmiana?

W czerwcu ogłoszono nabór na stanowisko prezesa zarządu oraz na dwa stanowiska wiceprezesa Zarządu IX Kadencji Spółki Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Pisemne zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w siedzibie spółki, w sekretariacie, do dziś, do 23 czerwca, do godz. 15.30. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 24 czerwca w siedzibie spółki. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzane tamże w dniach 25-29.06.2020.

Rok temu po ogłoszeniu konkursu zmieniły się władze spółki. Rada nadzorcza powołała 18 lipca 2019 Piotra Sosińskiego na prezesa zarządu VIII kadencji oraz Kamila Zielińskiego na wiceprezesa zarządu VIII kadencji. Łącznie w dwóch postępowaniach wzięło udział pięciu kandydatów, a ze stanowiska musiał odejść dotychczasowy prezes Maciej Badora. Czy i tym razem spółkę czekają zmiany personalne?

Poprzedni prezesi WSSE "Invest-Park" to: Maciej Badora (2016-2019), Barbara Kaśnikowska (2013-2016), Urszula Solińska-Marek (2011-2013) i Mirosław Greber (1997-2011).


Co powinien kandydat, a czego nie?


Kandydatem na stanowisko członka zarządu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) spełnia inne niż wymienione w punkcie od 1 do 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz, jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę. umowy zlecenia lub podobnej, albo pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej czy zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej. A także taka osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki lub która została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” ustanowiona została rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 1997 r., które weszło w życie 29 maja 1997 roku. Obecnie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” to 51 podstref, z których dwadzieścia osiem położonych jest na terenie województwa dolnośląskiego.

Czytaj też:
WAŁBRZYCH: NOWY PREZES I WICEPREZES INVEST-PARK
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA: JAKIE MAJĄ BYĆ ZMIANY?


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn