Potrzebni specjaliści od walki z klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Urząd Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


Wymagania podstawowe: wykształcenie wyższe po kierunku administracja publiczna. Doświadczenie zawodowe – staż: minimum 2 lata.

Wymagania dodatkowe: wiedza specjalistyczna z zakresu administracji publicznej, w szczególności dotycząca ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zgromadzeniach, kodeksu postępowania administracyjnego oraz spraw związanych z kwalifikacją wojskową, dobra znajomość oprogramowania Microsoft Office (Excel) oraz TurboEWID, biegła obsługa urządzeń biurowych (drukarka, skaner, fax) oraz komputera w zakresie programów biurowych, samodzielność w działaniu oraz umiejętności interpersonalne.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw realizowanych przez Biuro.
2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowych.
3. Realizacja procedur związanych ze zgromadzeniami publicznymi.
4. Współuczestniczenie w realizacji zadań związanych z kwalifikacją wojskową.
5. Współuczestniczenie w realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

Więcej informacji na stronach urzędu miasta. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 10 października 2017 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Spraw Pracowniczych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu złożenia dokumentów kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru. Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn