Kogo poszukują do pracy urzędy miejskie i spółki w Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju, Boguszowie-Gorcach i innych miastach powiatu?

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu Spółki.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 02.11.2020 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.

Wymagania konieczne
1.Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie poniższe warunki:
a)posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
b)posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c)posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
d)korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
e)dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f)wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;
g)spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania pożądane

2.Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien ponadto posiadać:
a)wykształcenie wyższe z zakresu prawa, ekonomii, finansów lub nauk o zarządzaniu;
b)znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;
c)wiedzę z zakresu zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowość finansowej spółek prawa handlowego
d)znajomość specyfiki branży, w której funkcjonuje spółka;
e)doświadczenie w zarządzaniu spółką kapitałową;
f)doświadczenie w organizacji imprez, w tym imprez o charakterze kulturalno-sportowym;
g)wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem;
h)umiejętności kierowania zespołem, podejmowania decyzji, ryzyka;
i)znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie;
j)ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów i rachunkowości, audytu, prawa spółek i samorządu terytorialnego.Specjalista od BHP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór kandydatów na stanowisko starszego specjalisty - samodzielne stanowisko do spraw BHP - 1 etat.

I. Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

a) posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie BHP,
c) posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP,
d) posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń wewnątrzzakładowych w zakresie BHP.

II. Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania:

a) posiadać znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) posiadać znajomość ustawy kodeks pracy w zakresie bhp i aktów wykonawczych
c) posiadać umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
d) mile widziane doświadczenie pracy w organach administracji państwowej lub samorządowej związanej bezpośrednio ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy
e) posiadać znajomość normy ISO 45001.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 19 października 2020 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogę elektroniczną) do drugiego etapu naboru.


Inspektor do spraw księgowości

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektora ds. księgowości - 1 etat - umowa na zastępstwo 1.

Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2) Wykształcenie:- średnie ekonomiczne i 4 lat stażu w księgowości lub- wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata stażu w księgowości.
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Wymagania dodatkowe:

1) Wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej.
2) Umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz pakietów biurowych Open Office.
3) Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych.
4) Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego.
5) Fachowość i profesjonalizm w działaniu.
6) Samodzielność w myśleniu i działaniu.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 15.10.2020r. do godz. 15.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha– Inspektora ds. księgowości”.


Kierownik wydziału inwestycji

Nabór ogłoszono także w Szczawnie-Zdroju (więcej szczegółów na stronach urzędu):Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego w Boguszowie-Gorcach
Bibliotekarz


Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy poszukuje pracownika na stanowisko: bibliotekarz.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne, bibliotekarskie,
- znajomość obsługi komputera,
- doświadczenie w pracy w bibliotece lub w pracy animacyjnej,
- rozeznanie na rynku nowości wydawniczych,
- wiedza na temat pozyskiwania środków i projektów zewnętrznych w pracy bibliotekarza,
- bardzo dobra organizacja własnej pracy,
- wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne, samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów typowych w pracy bibliotekarza,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość programu bibliotecznego MAK+,
- doświadczenie i pomysły na prowadzenie zajęć dla dzieci/młodzieży,
- umiejętność opracowywania zbiorów i dokumentacji,
- silna motywacja do pracy i rozwoju,
- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15.10.2020 r. do godz. 15.00 w siedzibie CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26.


Inspektorzy

Burmistrz Mieroszowa ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350.

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne,ekonomiczne, techniczne;
2) staż pracy 3 lata;
3) obywatelstwo polskie;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa, w szczególności z zakresu ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,ustawy o samorządzie gminnym, ustawy   samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o opłacie skarbowej, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tworzenia umów, zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej;
2) znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz procesu pozyskiwania środków zewnętrznych;
3) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office;
4) cechy osobowości: sumienność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, terminowość, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres;
5) prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1 parter, pokój nr 1 – Referat -Biuro Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego -Pl.Niepodległości1, 58-350 Mieroszów. Na kopercie należy umieścić adres zwrotny oraz dopisek: „Dotyczy naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Rozwoju”. Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do 19 października 2020 r. do godz. 15.30. Dokumenty, które będą składane oraz przesyłane pocztą muszą wpłynąć do urzędu do 19 października 2020 r. do godz. 15.30.


Czytaj też: