Kolejny nabór na etat w ratuszu - który wydział tym razem?


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora lub inspektora w Biurze Rozliczeń Podatku VAT, Rejestru Umów - 1 etat.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko pracy musi spełniać niezbędne wymagania:
1) posiadać wykształcenie średnie lub wyższe
2) posiadać minimum 3-letni staż pracy.
3) doświadczenie zawodowe: praca na podobnym stanowisku minimum 1 rok

Wymagania dodatkowe:
- wiedza z zakresu: ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej oraz przepisów wykonawczych,
- znajomość przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego, 
- praktyczna znajomość dokumentacji i ewidencji podatku VAT, 
- umiejętność analizy rejestrów VAT oraz sporządzania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-27 i korekt deklaracji, 
- umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych, 
- obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność, 
- skrupulatność i systematyczność, 
- fachowość i profesjonalizm w działaniu, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- samodzielność w myśleniu i działaniu, 
- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in. prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT gminy Wałbrzych, sporządzanie deklaracji podatkowych, analizę umów oraz dokumentacji w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT oraz bieżącą współpracę w tym zakresie z komórkami merytorycznymi Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 23 października 2017 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza również nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat.

Wymagania niezbędne: wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze, staż pracy – minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:
-znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
-znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
-znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
-znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
• Prowadzenie spraw z zakresu podstępowań administracyjnych dotyczących ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
• Prowadzenie spraw z zakresu postępowań administracyjnych dotyczących wywłaszczeń nieruchomości.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 31 października 2017 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.

W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn