Poszukiwani do pracy: podinspektorzy, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni, muzycy, kierowca autobusu i malarz. Obrazów.


Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent - 1 etat. Wykształcenie:
- średnie ekonomiczne i 4 lat stażu w księgowości lub
- wyższe ekonomiczne i 2 lata stażu w księgowości,
Wymagane posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralność. Wymagania dodatkowe to m. in.:
1) Wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości
z uwzględnieniem szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej,
2) Umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz pakietów biurowych Open Office.
3) Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych.
4) Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
15.02.2019 r. do godz. 14:30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – Samodzielnego referenta”.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko strażnika straży miejskiej – aplikanta - 5 etatów. Kandydaci na to stanowisko muszą spełniać następujące wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

1) obywatelstwo polskie;
2) ukończone 21 lat;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) wykształcenie co najmniej średnie;
5) nienaganna opinia
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej
8) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia
publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:

a) prawo jazdy kategorii B
b) umiejętność obsługi komputera.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 19 lutego 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru. Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w budynku przy pl. Magistrackim 1.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - 1 etat w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości. Kandydat musi mieć wyższe wykształcenie i powinien mieć wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, dobrą znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o prawie ochrony środowiska, o ochronie danych osobowych, ustawy o gospodarce komunalnej, znajomość przepisów kodeksu oraz biegłą znajomość obsługi komputera.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 19 lutego 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - 1 etat w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi mieć wykształcenie wyższe, wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, dobrą znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów kodeksu cywilnego w zakresie umów dzierżawy, najmu i użyczenia oraz biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i innych urządzeń
biurowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 19 lutego 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.


Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zatrudni pracownika gospodarczego - sprzątaczkę w Dziale Techniczno-Gospodarczym. Oferty można składać do 15.02.2019.
Data rozpoczęcia: 20.02.2019. Wynagrodzenie brutto: od 2250 zł.

Filharmonia zatrudni także instrumentalistów o specjalności: kontrabas i skrzypce. Zgłoszenia należy kierować do Działu Programowo - Koncertowego FS. Przesłuchanie odbędzie się  11 kwietnia 2019 roku o godz. 13:30 w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4. Filharmonia nie zapewnia akompaniatora ani materiałów nutowych.


Teatr Lalki i Aktora poszukuje natomiast kierowcy autobusu (kat. D+E). W grę wchodzi umowa o pracę na okres próbny, na jeden etat. Data rozpoczęcia: 01.03.2019. Data zakończenia pracy: 31.05.2019 Wynagrodzenie brutto: od 3000 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego asystenta rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy między innymi:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny. Wynagrodzenie brutto:
od 2650 zł oraz wysługa lat. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje także specjalistów od świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Praca do 5 godzin tygodniowo. Rodzaj umowy: Umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług. Liczba godzin pracy w tygodniu: 5. Wynagrodzenie brutto: 30 - 100 zł. Kwota wynagrodzenia zależna od posiadanych kwalifikacji - do 100 zł brutto za godzinę.
Zawód: pracownik socjalny. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat). Uprawnienia pracownika socjalnego - psychologa - pedagoga - logopedy - terapeuty zajęciowego - pielęgniarki - asystenta osoby niepełnosprawnej - opiekunki środowiskowej - specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej - fizjoterapeuty Kandydaci powinni mieć doświadczenie w placówce opieki psychiatrycznej.


I na zakończenie:
"Woj-Cars" Wojciech Maciak z Walimia poszukuje artysty malarza.
Zakres obowiązków: malowanie obrazów. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, jeden etat. Data rozpoczęcia: 18.02.2019. Data zakończenia pracy: 17.05.2019. Wynagrodzenie brutto: od 2250 zł. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), artystyczne, kierunek: malarstwo.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn