Gdzie jest potrzebny księgowy i gdzie ogłaszają konkurs na dyrektora?


Prezydent Wałbrzycha ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Limanowskiego 12, 58-300 Wałbrzych. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
placówce.

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia między innymi następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole wchodzącej w skład zespołu;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronach urzędu miasta.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wałbrzychu" w terminie do 10 lipca 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Urząd miasta ogłasza też nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości - 1 etat. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

2) Wykształcenie: - średnie ekonomiczne i 6 lat stażu w księgowości lub - wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3 lata stażu w księgowości.

3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Wymagania dodatkowe to między innymi:

1) Kompleksowa wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej.
2) Umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz pakietów biurowych Open Office.
3) Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych.
4) Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 5 lipca do godz. 15:30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha - Inspektor ds. księgowości ” Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 06.07.2018 r. o godz. 10.00. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn