Dużej grupy osób do pracy poszukuje wałbrzyski magistrat. Większość z tych osób to... dyrektorzy. Poszukuje też szpital.


Konkurs na sześciu dyrektorów

Prezydent miasta Wałbrzycha
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1) Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15, 58-309 Wałbrzych i przy ul. Sosnowej 25 A, 58-307 Wałbrzych,
2) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8, 58-303 Wałbrzych,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu przy ul. Gen. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych,
4) Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5 a, 58-306 Wałbrzych,
5) Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2 a, 58-306 Wałbrzych,
6) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, przy ul. Orkana 55, 58-307 Wałbrzych.

Kto może?

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Więcej informacji na stronach urzędu miasta.

Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i odpowiednim dopiskiem:
„Konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu",
„Konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu",
„Konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu",
„Konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu",
„Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu",
„Konkurs na Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu",
w terminie do 9 kwietnia 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta UM,  ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta

Wałbrzycha. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym.


Księgowych dwóch

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
podinspektora w Biurze Księgowości Podatkowej. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania: posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne. Wymagania dodatkowe to m. in.
– specjalistyczna wiedza z zakresu ogólnego prawa podatkowego
– doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
– umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
– biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych,
– doświadczenie zawodowe w księgowości podatkowej.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku: p
rowadzenie księgowości podatkowej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miejski w Wałbrzychu poszukuje także inspektora w Biurze Księgowości Podatkowej. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi posiadać wykształcenie wyższe i minimum 3-letni staż pracy. Wymagania dodatkowe takie, jak powyżej. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 27 marca na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogą internetową).

Neurolodzy potrzebni natychmiast

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  w Wałbrzychu zatrudni od zaraz w pełnym wymiarze godzin lekarzy specjalistów neurochirurgów lub lekarzy chcących się specjalizować w tej dziedzinie. Warunki pracy do uzgodnienia w siedzibie Szpitala. Oferty można składać w sekretariacie dyrektora Szpitala. Telefon kontaktowy 74/ 64 89 729, 74/64 89 725.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn