Wyjątkowo sporej grupy pracowników biurowych i strażników miejskich poszukuje wałbrzyski urząd miasta. Kto potrzebny?


Stanowisko: referent w Biurze Prawnym

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Wałbrzychu,
termin składania ofert 30.01.2020.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania
- wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe
wymagania:
- umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,
– znajomość procedur administracyjnych, prawa cywilnego, postępowania cywilnego
– obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
– fachowość i profesjonalizm w działaniach,
– umiejętność analitycznego myślenia,
– biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.Stanowisko: podinspektor w Referacie Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości


Miejsce pracy: Urząd Miejski w Wałbrzychu, termin składania ofert 30.01.2020.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
- posiadać wykształcenie wyższe.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe
wymagania:
1. posiadać dobrą znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. posiadać znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
3. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych.
4. posiadać umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, łatwego nawiązywania kontaktów, być komunikatywnym, obowiązkowym i rzetelnym.
5. posiadać umiejętność poprawnego przygotowywania pism.


Stanowisko: podinspektor w Biurze Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Wałbrzychu,
termin składania ofert 30.01.2020.

Kandydat ubiegający się o stanowisko pracy musi spełniać niezbędne wymagania:
- posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
- posiadać minimum 3 letni staż pracy.

Kandydat ubiegający się o stanowisko pracy musi spełniać niezbędne wymagania
dodatkowe:
– specjalistyczna wiedza z zakresu ogólnego prawa podatkowego,
– umiejętność czytania danych z aktów notarialnych, wypisów z ewidencji gruntów oraz wypisów z ksiąg wieczystych,
– doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
– umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
– obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
– fachowość i profesjonalizm w działaniach,
– umiejętności interpersonalne,
– samodzielność w myśleniu i działaniu,
– biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych,
– doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej i organie podatkowym.Stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej – Aplikant - 5 etatów


Miejsce pracy: Urząd Miejski w Wałbrzychu, termin składania ofert 30.01.2020.

Kandydaci na stanowisko muszą spełniać następujące wymagania związane z
wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
1) obywatelstwo polskie;
2) ukończone 21 lat;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) wykształcenie co najmniej średnie;
5) nienaganna opinia
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej
8) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia
publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kategorii B
b) umiejętność obsługi komputera.


Stanowisko: Kierownik Biura Inwestycji


Miejsce pracy: Urząd Miejski w Wałbrzychu,
termin składania ofert 30.01.2020.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
2. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe

wymagania:
1. kompleksowa wiedza oraz znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych,
2. znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego,
3. znajomość przepisów prawa w zakresie tworzenia umów
4. umiejętność kierowania pracą zespołu, samodzielność, kreatywność,
5. sumienność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.


Stanowisko: podinspektor w Referacie Katastru Nieruchomości w Biurze Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości


Miejsce pracy: Urząd Miejski w Wałbrzychu,
termin składania ofert 30.01.2020.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. posiadać wykształcenie wyższe: geodezja, budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna, administracja lub prawo lub posiadać wykształcenie średnie geodezyjne i minimum 3 lata stażu pracy.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe
wymagania:
1. posiadać znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw z naciskiem na rozporządzenia dotyczących sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości,gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
2. posiadać znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o
samorządzie gminnym.
3. posiadać umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność, dokładność
w wykonywaniu powierzonych zadań.
4. mile widziane doświadczenie pracy w organach administracji państwowej lub samorządowej związanej bezpośrednio z geodezją i kartografią.


Stanowisko: Młodszy referent ds. księgowości


Miejsce pracy Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha
, termin składania ofert 29.01.2020 do godz. 15:30.

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2) Wykształcenie: średnie ekonomiczne.
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.
4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
5) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków.

Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność obsługi pakietów biurowych Open Office.
2) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
3) Fachowość i profesjonalizm w działaniu.
4) Samodzielność w myśleniu i działaniu.


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn