Kogo w ostatnich dniach września poszukuje do pracy urząd miasta, jego spółki, jednostki i starostwo powiatowe?


Ratusz

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - 1 etat w Referacie Katastru Nieruchomości w Biurze Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
a) posiadać wykształcenie wyższe na kierunku geodezja i kartografia lub inne wyższe techniczne, lub:
b) wykształcenie średnie geodezyjne i minimum 3 lata stażu pracy.

Kandydat musi spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1. posiadać znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
2. posiadać znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
3. posiadać umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
4. mile widziane doświadczenie pracy w organach administracji państwowej lub samorządowej związanej bezpośrednio z geodezją i kartografią.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 25 września 2020 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300Wałbrzych.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy strażnika straży miejskiejaplikanta - 5 etatów. Kandydaci na stanowisko muszą spełniać następujące wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

1) obywatelstwo polskie;
2) ukończone 21 lat;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) wykształcenie co najmniej średnie;
5) nienaganna opinia
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej
8) kandydat /tka nie był/a skazany /a prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kategorii B
b) umiejętność obsługi komputera.


Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 25 września 2020 roku na adres:Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.


Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta


Miejski Zakład Usług Komunalnych


Prezes spółki ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko specjalista do spraw zamówień publicznych.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska: Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

i zamówień publicznych:
- współpraca z kancelariami prawnymi,

- nadzór prawny nad dokumentami firmy i zapewnienie sprawnego bieżącego obiegu dokumentów,
- weryfikowanie zawieranych umów oraz dokumentów prawnych pod kątem formalnym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz przygotowanie wzoru umowy,
- sporządzanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym oraz wszelkich innych ogłoszeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie,
- udział w pracach komisji przetargowej wraz ze sporządzaniem protokołu z jej posiedzeń oraz protokołu postępowania,
przygotowywanie dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu procedur,
- przekazywanie danych w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego celem spełnienia wymogów sprawozdawczych,
przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,


Kandydat na stanowisko musi spełniać następujące wymagania:


- wykształcenie wyższe preferowane : prawnicze, administracyjne,
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - minimum 1 rok,
- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz aktów wykonawczych do niej, kodeksu cywilnego,
- znajomość obsługi komputera,
- umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność,
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (siedziba: 58-300 Wałbrzych ul. Kolejowa 4). Terminu brak, data publikacji ogłoszenia - 21 września 2020.


Stara Kopalnia


Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu ogłasza nabór na stanowisko: kasjer-sprzedawca.

Zakres wykonywanych zadań:
1) obsługa klientów PW SK,
2) obsługa imprez PW SK w zakresie sprzedaży biletów, cateringu,
3) obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych,
4) sprzedaż biletów wstępu do PW SK,
5) sprzedaż miejsc noclegowych oraz w sklepiku z pamiątkami,
6) dbałość o utrzymanie porządku i czystości oraz o estetykę w sklepiku, snack barze-zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi,
7) właściwa gospodarka materiałowa i magazynowa,
8) prowadzenie i obsługa kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezbędne wymagania:
1) wykształcenie minimum średnie,
2) 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
3) znajomość zasad obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego,
4) gotowość do pracy według harmonogramu, w tym weekendy, godziny poranne lub wieczorne,
5) obsługa komputera MS Office,
6) obsługa kasy fiskalnej i urządzeń biurowych.

Dodatkowe wymagania:
1) znajomość języka angielskiego,
2) ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferty należy nadsyłać na adres kadry@starakopalnia.pllub pocztą na adres Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, w terminie do 28.09.2020r. - decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

1. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu poszukuje pracowników na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego.

Od kandydatów oczekuje:
• wykształcenia wyższego lub średniego zawodowego,
• kilkuletniego doświadczenia w pracy w budownictwie,
• posiadania uprawnień budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych,
• dobrej znajomości pakietu Microsoft Office, programu kosztorysowego Norma,
• wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• samodzielności i odpowiedzialności,
• dobrej organizacji pracy,
• zaangażowania w powierzone obowiązki,
• orientacji na realizację wyznaczonych celów.

2. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu poszukuje pracowników na stanowisko: inspektora ds. finansowych.

Od kandydatów oczekuje:
• wykształcenia wyższego lub średniego ekonomicznego w zakresie finansów lub rachunkowości,
• 1 rok stażu pracy w dziale księgowości,
• logicznego myślenia, sumienności, odpowiedzialności, dokładności, systematyczności, umiejętności pracy pod presją czasu, współpracy w zespole, terminowości w realizacji zadań,
• dobrej znajomości pakietu Microsoft Office,
• obsługi urządzeń biurowych.


3. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu poszukuje pracowników na stanowisko: konserwator dekarz - blacharz.

Od kandydatów oczekuje:
• wykształcenia zasadniczego zawodowego lub podstawowego z wykształceniem w zawodzie, zaświadczenie kwalifikacyjne lub dyplom mistrza w zawodzie,
• prawo jazdy kat. B,
• dyspozycyjności i komunikatywności,
• samodzielności i odpowiedzialności,
• dobrej organizacji pracy,
• wysokiej kultury osobistej,
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu poszukuje pracowników na stanowisko: konserwator elektryk.

Od kandydatów oczekuje:
•wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego zawodowego w zawodzie monter instalacji elektrycznej,
•aktualne uprawnienia energetyczne E1 do 1 kV,
•prawo jazdy kat. B,
•dyspozycyjności i komunikatywności,
•samodzielności i odpowiedzialności,
•dobrej organizacji pracy,
•wysokiej kultury osobistej,
•mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz dołączoną klauzulą na podany poniżej adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.Ul. Gen. Andersa 4858-304 Wałbrzych. Brak daty zamknięcia naboru, ogłoszenia jako aktualne na stronie spółki.


Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
 
Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy: rzecznik prasowy.

Wymagania niezbędne dla kandydata:

1. wykształcenie wyższe,o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku pracy;
2.obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3.co najmniej 5-letni staż pracy;
4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5.niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.nieposzlakowana opinia;
7.dobra znajomość przepisów:
1)znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
2)znajomość ustawy Prawo prasowe,
3)znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
4)znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
5)znajomość ustawy o finansach publicznych(podstawowa znajomość ustawy),
6)znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego (podstawowa znajomość ustawy)
7)znajomość powiatu wałbrzyskiego (historia, specyfika),
8.znajomość Statutu Powiatu Wałbrzyskiego;10.znajomość regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu;2.

Wymagania dodatkowe:
1.odporność na stres,
2.dyspozycyjność,
3.rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,
4.wysoka kultura osobista,
5.elokwencja,
6.dobra organizacja pracy własnej,
7.biegła obsługa komputera,
8.mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
9.prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 –parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego w terminie do 5 października 2020 roku do godz. 15.30.


Czytaj też:
BOGUSZÓW-GORCE: POSZUKIWANE OSOBY NA CZTERY STANOWISKA


Opr. MS
Foto: JK