Poszukują do pracy w Wałbrzychu: dyrektora, księgowych, dentysty, informatyka, lektora, bibliotekarza, biletera, asystenta sędziego, a poza Wałbrzychem strażnika więziennego - i innych.Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości - 1 etat.
Wymagania niezbędne:
- Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- Wykształcenie:
- średnie ekonomiczne i 4 lat stażu w księgowości lub
- wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata stażu w księgowości,
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
- Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków.

Wymagania dodatkowe (m. in.):
- Wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem
szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej,
- Umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz pakietów biurowych Open Office,
- Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
- Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
18.10.2019 r. do godz. 14.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – inspektora ds. księgowości”.


Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza także nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości - 1 etat. Wymagania niezbędne - jak wyżej.

Wymagania dodatkowe (m. in.):
1) Wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem
szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej,
2) Umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej oraz pakietów biurowych Open Office,
3) Umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
4) Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
18.10.2019 r. do godz. 14.30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha – referenta ds. księgowości”.


Są także oferty "TEB Edukacja" Sp. z o.o.:


Technik informatyk
Miejsce pracy: Juliusza Słowackiego 7
Zakres obowiązków: Godziny do zrealizowania w I semestrze w roku szkolnym 2019/2020 na kierunku Technik informatyk. Zajęcia realizowane w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w trybie weekendowym
40h - Urządzenia techniki komputerowej
60h - Systemy operacyjne
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Wynagrodzenie brutto: od 35 PLN za godzinę.

Lektor języka obcego
Miejsce pracy: Juliusza Słowackiego 7
Zakres obowiązków:
Godziny do zrealizowania w roku szkolnym 2019/2020 w trybie weekendowym
68 h - Język angielski2 klasa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
62 h - Język angielski 3 klasa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
16 h -Język angielski w administracji na kierunku Technik administracji
15 h -Język angielski zawodowy na kierunku Technik usług kosmetycznych
25 h - Język angielski zawodowy w ochronie zdrowia na kierunku Opiekun medyczny
12 h - Język angielski w ochronie zdrowia na kierunku Technik masażysta
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Wynagrodzenie brutto: od 28 PLN za godzinę.

Lekarz dentysta
Miejsce pracy: Juliusza Słowackiego 7
Zakres obowiązków: Godziny do zrealizowania w I semestrze w roku szkolnym 2019/2020 na kierunku Higienistka stomatologiczna
28 h Propedeutyka stomatologiczna
28 h Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Wynagrodzenie brutto: od 50 PLN za godzinę.


Sąd Rejonowy w Wałbrzychu poszukuje chętnych na stanowisko asystenta sędziego.
Zakres obowiązków: Samodzielne wykonywanie czynności administracji sądowej i czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania, sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony.
Wymiar etatu: 1.
Data rozpoczęcia: 09.12.2019.
Data zakończenia pracy: 08.12.2021.
Wynagrodzenie brutto: od 3200 PLN.


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu poszukuje zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa.

 


Poszukuje także Biblioteka Pod Atlantami, która:
Nowego pracownika poszukuje też Teatr Dramatyczny:

Kasjer biletowy i organizator widowni.
Zakres obowiązków:
1. Organizuje widownię na widowiska teatralne oraz imprezy artystyczne własne i impresyjne zarówno w siedzibie Teatru, jak i w terenie.
2. Nawiązuje, rozwija i podtrzymuje współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami, uzdrowiskami, samorządami lokalnymi itp. w sprawach sprzedaży biletów do teatru i uczestnictwa w projektach artystycznych oraz edukacyjnych organizowanych przez Teatr.
3. Bierze udział w organizacji imprez odbywających się w Teatrze, np. Dni Młodego Teatru, konkursów, prezentacji teatralnych w wykonaniu własnych grup teatralnych i zespołów zaproszonych.
4. prowadzi dokumentację bieżącą i statystyczną organizowanych i realizowanych przedstawień własnych i obcych, współdziałając ściśle z Działem Księgowości oraz Organizatorem pracy artystycznej.
5. W realizacji działań dąży do osiągania efektów ekonomicznych w zakresie szeroko pojętej opłacalności prezentowanych spektakli, działań imresaryjnych, imprez, wystaw, itp.
6. Prowadzi "metryki sztuk" (w rozbiciu na tytuły).
7. Prowadzi kasę biletową zgodnie z obowiązującymi w Teatrze przepisami.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny.
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN miesięcznie.


Dom Seniora-Rusinowa w Wałbrzychu
poszukuje pielęgniarki.

Miejsce pracy: Osiedle Górnicze 19A.
Zakres obowiązków: Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych wobec osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny.
Wymiar etatu: 0,5
Zmianowość: ruch ciągły.
Liczba godzin pracy w tygodniu: 20.
Wynagrodzenie brutto: od 1450 PLN plus stażowe.


Areszt śledczy w Świdnicy
poszukuje strażnika oraz kierownika ambulatorium:

Miejsce pracy: Trybunalska 16, 58-100 Świdnica
Zakres obowiązków: Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór i kontrola osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, w systemie czterozmianowym.
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Data rozpoczęcia: 18.11.2019
Wynagrodzenie brutto: od 3363 PLN, zatrudnienie w ramach aktu mianowania.
Typ propozycji: praca w wolne dni.

Zakres obowiązków: Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Świdnicy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na stanowisku kierownika ambulatorium. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w systemie jednozmianowym.
Rodzaj umowy: Nie dotyczy.
Wymiar etatu: 1.
Data rozpoczęcia: 18.11.2019
Wynagrodzenie brutto: od 4478 PLN, zatrudnienie w ramach aktu mianowania.


Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego
również poszukuje:

W piątek 18 października funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zapraszają do swojej siedziby na "Dzień otwarty", podczas którego każdy zainteresowany zapozna się z procedurą rekrutacji do służby w Policji. Policjanci i pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia i Prezydialnego KMP w Wałbrzychu  będą do Państwa dyspozycji  w godz.9.30- 14.00. W tym czasie będzie można dowiedzieć się  jak wygląda procedura przyjęcia do policji, jakie wymagania musi spełnić kandydat oraz zapoznać się ze specyfiką pracy policjantów różnych pionów.

Funkcjonariusze zapewniają, że zawód policjanta to gwarancja stabilnej służby, możliwość awansu i rozwoju zawodowego oraz możliwość wykonywania zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne.