Poszukiwani do pracy: podinspektor, urzędnik samodzielny i osoba do sprzątania. Gdzie?


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - 1 etat w Referacie - Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biurze Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania: posiadać wykształcenie wyższe geodezyjne lub wyższe informatyczne i minimum 2 lata stażu pracy, a także powinien spełniać dodatkowe wymagania, między innymi: znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 16 lutego 2018 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, PI. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną) do drugiego etapu naboru.


Natomiast gmina Walim prowadzi nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw promocji gminy.
Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo,

e) staż pracy minimum 3 lata na stanowisku samodzielnym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m. in. obsługa medialna urzędu, przegląd prasy i archiwizacja najważniejszych materiałów prasowych dotyczących gminy, nadzór nad przepływem informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy i gminne jednostki organizacyjne, nadzór nad polityką informacyjną gminnych jednostek organizacyjnych, koordynacja pod kątem medialnym spotkań, imprez i uroczystości gminnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: "Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko podinspektor ds. promocji" do dnia 19.02.2018r do godz. 10.00. Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.Jest także poszukiwana osoba do utrzymywania czystości na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Wymagane: doświadczenie w pracach porządkowych, także w obiektach hotelowych, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, dokładność i skrupulatność. Zatrudniający oferują: pracę na terenie największej atrakcji turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej i możliwość uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach w regionie.

Oferty można nadsyłać na adres kadry@starakopalnia.pl lub pocztą na adres Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, w terminie do 19.02.2018r. – decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres. 


Opr. MS
Foto: redakcja