Policjanci zapraszają mieszkańców Wałbrzycha na spotkania w różnych dzielnicach - nawet na dworcu Wałbrzych Główny. O co będą pytać?


- Chcesz wstąpić do Policji? Nie czekaj! Przyjdź na wybrane przez siebie spotkanie z dzielnicowym, na którym między innymi dowiesz się, jakie wymagania i kryteria należy spełnić, aby rozpocząć służbę w naszej formacji. Przypominamy, że Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zaplanował najbliższy nabór na 7 marca tego roku -
zapraszają policjanci.

Funkcjonariusze podczas rozmów z mieszkańcami Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej.

Program spotkań:

05.02.2019 – godz. 16:00 Rada Wspólnoty Samorządowej, ul. Wrocławska 121 w Wałbrzychu
06.02.2019 – godz. 10:00 Dom Samopomocy, ul. Miłosza 23 w Wałbrzychu
07.02.2019 – godz. 12:00 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Traugutta 12G w Boguszowie-Gorcach
10.02.2019 – godz. 10:00 Hala Sportowa, ul. Wysockiego 11A w Wałbrzychu
12.02.2019 – godz. 10:00 Dworzec Główny, ul. Gdyńska 6 w Wałbrzychu
13.02.2019 – godz. 11:00 Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kasprzaka 7 w Boguszowie-Gorcach
14.02.2019 – godz. 12:00 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7 Boguszowie-Gorcach
15.02.2019 – godz. 10:00 Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu
15.02.2019 – godz. 16:00 Dom Seniora, ul. Osiedle Górnicze 19A w Wałbrzychu
19.02.2019 – godz. 12:00 Powiatowy Urząd Pracy, pl. Niepodległości 1 w Mieroszowie
19.02.2019 – godz. 16:00 Biblioteka pod Atlantami, ul. Niepodległości 66 w Wałbrzychu
20.02.2019 – godz. 10:00 Politechnika Wrocławska, ul. Armii Krajowej 78 w Wałbrzychu
20.02.2019 – godz. 10:00 Biblioteka pod Atlantami, ul. Piłsudskiego 72 w Wałbrzychu
 

Kto może pełnić służbę w Policji?

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający w pełni z praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

Wymagane dokumenty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2.


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

- Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
- Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
- Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.  Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość w postaci dowodu osobistego.
 

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
- Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
- Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.
 

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

W pierwszej kolejności należy przejść test wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Następnie należy poddać się testowi sprawności fizycznej posiadając aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu, a także strój i obuwie sportowe. Kolejnym etapem rekrutacji są badania psychologiczne, a po pozytywnym przejściu tego etapu - rozmowa kwalifikacyjna. Następnie kandydaci zostają poddani specjalistycznym badaniom lekarskim i po pozytywnym orzeczeniu komisji lekarskiej trafiają na listę rankingową. Ostatecznie od kolejności na niej zależy, czy kandydat zostanie przyjęty do służby.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn