Potrzebnych jest w regionie 70 ławników, w tym 21 w naszym mieście. Jakie wymagania należy spełnić?


W październiku 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych na lata 2016-2019. Zgodnie z ustawą "Prawo o ustroju sądów powszechnych" (Dz. U. 2019 poz. 52 j.t. ze zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163 § 1 usp). Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym (art. 160 § 1). 

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się do Rady Miejskiej Wałbrzycha z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Świdnicy – 50 ławników, w tym do Wydziału Cywilnego – 40 osób i do Wydziału Karnego – 10 osób;
 • do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu – 21 ławników, w tym do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 8 osób i do Wydziału Pracy – 13 osób.


Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikiem nie może być:

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokat i aplikant adwokacki;
 5. radca prawny i aplikant radcowski;
 6. duchowny;
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusz służby więziennej;
 9. radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Wymagane dokumenty:

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku (w związku z faktem, iż dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy tj. 1 lipca 2019 r. do godziny 15.30).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Wałbrzycha po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, po czym wypełnione składać w Biurze Organizacyjnym (Referat Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej) w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 1, pokój nr 24 (II piętro). Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.


OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Każdy ławnik w ciągu roku może uczestniczyć w rozprawach przez 12 dni, czas ten może się wydłużyć z uwagi na ważne przyczyny. W pełnieniu tej funkcji najlepiej spełniają się społecznicy, bo ławnik nie może traktować jej jako główne źródło zarobkowania. Ci, którzy mieszkają poza siedzibą sądu, otrzymują zwrot kosztów przejazdu oraz noclegu. Rekompensata pieniężna za czas wykonywania czynności wynosi około 60 złotych dziennie, co oznacza, że w roku można maksymalnie otrzymać około 720 złotych. Jednak osoby decydujące się na pełnienie tej funkcji mają świadomość, na co się decydują.

Przypominamy też, że w przypadku ławników ważna jest ich obecność na rozprawach - przypominamy mniej chlubny przykład - Wałbrzych: Ten ławnik był znany z... nieobecności

Opr. MS, ELW
Foto: Elżbieta Węgrzyn