Rozpoczyna się nabór wniosków na staże dla 300 osób z powiatu ziemskiego i grodzkiego w Wałbrzychu.


Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że 15 lutego rozpocznie się nabór wniosków na staż. Nabór trwać będzie do 10 maja 2018r. Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od tego, ile ich wpłynie.

Źródłem finansowania naboru będą środki pochodzące z projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30-tego roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Program adresowany jest do 200 osób bezrobotnych powyżej 30-tego roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, w tym 100 długotrwale bezrobotnych. W celu wsparcia osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie, czyli gminy Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór i Mieroszów przewidziano dla nich 30 miejsc na stażach. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonymi programami rewitalizacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu 15 lutego rozpoczyna też nabór wniosków na staż dla osób poniżej 30-tego roku życia. Program adresowany jest do 100 osób bezrobotnych, które ukończyły 18-ty rok życia, a nie ukończyły 30-tego roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu i nie uczestniczących w innych programach tego typu.

Maksymalny okres stażu nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Termin zakończenia stażu nie może być późniejszy niż 30.11.2018r. Ilość wnioskowanych stażystów oraz odbywających staż nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku. U organizatora stażu, który nie zatrudnia pracownika staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne