Poszukiwani są: inspektor, dwaj podinspektorzy i pięciu strażników miejskich.


Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora w Dziale Kontraktacji Osi Priorytetowych RPO nr 2, 3, 4, 5, 7, 10 1.

Wymagania podstawowe:
Wykształcenie wyższe;
Minimum 2-letni staż pracy;
Doświadczenie zawodowe: - minimum 2-letni staż pracy.

Umiejętności zawodowe:
• posiadanie wiedzy z zakresu administracji publicznej, w tym znajomość ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych;
• znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Strategii ZIT AW;
• znajomość przepisów krajowych i unijnych dot. wdrażania PO RPO WD 2014-2020.
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excela, generatora wniosków o dofinansowanie, umiejętność obsługiwania sprzętu biurowego;
• umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych;
• dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy, nastawienie na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia,

Wymagania dodatkowe:
• obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
• fachowość i profesjonalizm w działaniach,
• samodzielność w myśleniu i działaniu,
• znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów unijnych,
• doświadczenie związane z realizacją lub oceną projektów współfinansowanych ze środków UE. 3.

Więcej szczegółów na stronach urzędu miasta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 02.10.2017r na adres: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko "Strażnik Straży Miejskiej – Aplikant" - 5 etatów. Kandydaci na te stanowiska muszą spełniać następujące wymagania:
1) obywatelstwo polskie;
2) ukończone 21 lat;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) wykształcenie co najmniej średnie;
5) nienaganna opinia
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej
8) kandydat /tka nie był/a skazany /a prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kategorii B
b) umiejętność obsługi komputera

Więcej szczegółów na stronach urzędu miasta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 5 października 2017 roku na adres: Urząd Miejski Biuro Spraw Pracowniczych Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych.Urząd Miejski w Wałbrzychu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
podinspektora w Biurze Inwestycji – 1 etat. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi spełniać niezbędne wymagania:
– posiadać wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej inżynierskie, po kierunku
budownictwo lub inżynieria środowiska lub architektura lub planowanie przestrzenne,
Wymagania dodatkowe:
– specjalistyczna wiedza z zakresu Prawa budowlanego i Prawa zamówień
publicznych,
– znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego,
– znajomość przepisów prawa w zakresie tworzenia umów,
– znajomość zasad kosztorysowania,
– biegła obsługa komputera w zakresie programów biurowych, a zwłaszcza arkuszy
kalkulacyjnych
– umiejętność współpracy z zespołem,
– samodzielność w myśleniu i działaniu,
– terminowość, dobra organizacja pracy,
– sumienność i profesjonalizm w działaniu.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

- stałe monitorowanie procesów inwestycyjnych,
- organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi związanymi z budową,
przebudową, modernizacją obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej, o
charakterze inwestycyjnym i remontowym.
- przygotowanie projektów umów oraz wniosków o wszczęcie postępowań
publicznych na wybór projektantów, wykonawców robót budowlanych, a także
inwestorów zastępczych, udział w pracach komisji przetargowych na udzielanie
ww. zamówień publicznych,
- załatwianie formalności związanych z podpisaniem umów z uczestnikami procesu
inwestycyjnego (np. kontrola wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umów, powiadomienie o możliwości zwolnienia wadium),
- nadzór nad realizacją umów z projektantami, wykonawcami robót budowlanych
oraz inwestorami zastępczymi,
- nadzór nad pracami projektowymi, bieżąca kontrola nad pracami projektantów
- wykonanie zadań spoczywających na Inwestorze wynikających z przepisów Prawa
budowlanego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, tj.: zawiadomienie
właściwych organów, instytucji i Projektanta o rozpoczęciu robót, zgłoszenie
objęcia obowiązków przez Kierownika budowy oraz Inspektorów nadzoru
inwestorskiego, itp.,
- przekazywanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz terenu budowy,
- udział w naradach koordynacyjnych na etapie projektowania oraz podczas realizacji
inwestycji,
- współpraca z inwestorami zastępczymi przy realizacji zadań inwestycyjnych,
- reprezentowanie zamawiającego w stosunku do inwestycji rządowych
i samorządowych, projektantów, wykonawców, inwestorów zastępczych, w ramach
realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Biuro,
- przygotowanie niezbędnych informacji o przebiegu zadań inwestycyjnych,
- współpraca z Wykonawcą i Inwestorem zastępczym przy opracowywaniu
harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji inwestycji,
- uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych zakończonych inwestycji,
- współpraca w kompletowaniu dokumentów umożliwiających rozliczenie inwestycji
- współpraca z zewnętrznymi instytucjami finansującymi w zakresie otrzymanych
dofinansowań bądź kredytów inwestycyjnych ze środków krajowych i
zagranicznych,
- współpraca przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów wynikających z umów o
dofinansowanie i umów kredytowych na dofinansowanie inwestycji w ramach
realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych,
- bieżąca kontrola wydatków na zadaniach inwestycyjnych oraz współpraca z
pracownikiem Biura prowadzącym ewidencję nakładów inwestycyjnych,
- współpraca przy przygotowywaniu rozliczeń zadań inwestycyjnych i protokołów
przekazania – przejęcia środków trwałych,
- przygotowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji zapisanych w uchwale
budżetowej,
- współpraca przy przygotowywaniu wniosków o dokonanie zmian w załączniku
inwestycyjnym uchwały budżetowej,
- sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym.

Więcej szczegółów na stronach urzędu miasta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska
oferta dotyczy oraz podanym adresem zwrotnym w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2017 roku na adres:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Spraw Pracowniczych
Pl. Magistracki 1
58 – 300 Wałbrzych.


Urząd Miasta Wałbrzycha ogłasza również nabór kandydatów na stanowisko
podinspektora w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe – staż, 2 lata pracy
Wymagana wiedza specjalistyczna:
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
- znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków,
- znajomość ustawy o odpadach,
- znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Więcej szczegółów na stronach urzędu miasta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz podanym adresem zwrotnym, w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2017 roku na adres:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Spraw Pracowniczych
Pl. Magistracki 1
58 – 300 Wałbrzych.

W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o
naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru. Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn