Kogo potrzebują do pracy w urzędzie miasta i związanych z nim instytucjach?


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownika
Referatu Zamówień Publicznych w Biurze Organizacyjnym. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub informatyczne oraz minimum 4-letni staż pracy, w tym co najmniej rok na stanowiskach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Dodatkowe wymagania to między innymi:
znajomość ustawy "Prawo zamówień publicznych" oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych, a także znajomość ustawy o finansach publicznych.


Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 11 września na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych. W terminie 7 dni po upływie terminu złożenia dokumentów kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza również nabór kandydatów na stanowisko
podinspektor – jeden etat w Biurze Komunikacji. Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe i wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz praktyczną znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na tym stanowisku.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym, w terminie do 11 września na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór na wolne stanowisko: i
nspektor do spraw księgowości - dwa etaty. Wymagania niezbędne to m. in. wykształcenie średnie ekonomiczne i 6 lat stażu w księgowości lub wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3 lata stażu w księgowości. Wymagania dodatkowe to między innymi: kompleksowa wiedza w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej oraz umiejętność obsługi specjalistycznych programów w zakresie ewidencji księgowej, oraz pakietów biurowych Open Office.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 12 września do godz. 15:30 na adres: Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, ul Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha - Inspektor ds. księgowości".


Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu poszukuje pracownika na stanowisko zastępcy kierownika Zakładu Remontowego. Od kandydatów oczekuje się m. in.: wykształcenia wyższego, 3 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, posiadania uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych oraz bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, w szczególności Pakietu MS Office.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 12 września na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.; ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne